வியாழன், டிசம்பர் 14, 2017

குறள் எண்: 0865 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 087 - பகைமாட்சி; குறள் எண்: 0865}

வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது

விழியப்பன் விளக்கம்: "அறவழியை ஆராயாத/வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தாத/படுபழியை ஆராயாத/பண்பும் இல்லாத" ஒருவன்; பகைவர்களுக்கு இனிமையான எதிரியாய் இருப்பான்!
(அது போல்...)
"நற்கூட்டணியை நாடாத/மக்களைப் பேணாத/ஊழல்பழியை அழிக்காத/அரசியல் அறமில்லாத" கட்சி; மக்களுக்குக் கொடியத் தண்டனையாய் இருக்கும்!

புதன், டிசம்பர் 13, 2017

குறள் எண்: 0864 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 087 - பகைமாட்சி; குறள் எண்: 0864}

நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது

விழியப்பன் விளக்கம்: “கோபத்தை ஒழிக்காமல்/நிறைவான தன்மையின்றி” இருக்கும் ஒருவனை வெல்வது; எந்நாளும்/எவ்விடத்திலும்/எவருக்கும் எளிதானது ஆகும்!
(அது போல்...)
“ஊழலை ஒழிக்காமல்/பொதுமையான எண்ணமின்றி” இருக்கும் தலைவனை ஆதரிப்பது; எக்காலமும்/எவ்வகையிலும்/எந்நாட்டுக்கும் தீமையானது ஆகும்!

செவ்வாய், டிசம்பர் 12, 2017

குறள் எண்: 0863 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 087 - பகைமாட்சி; குறள் எண்: 0863}

அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: அனைத்திலும் அச்சமும்/எதிலும் அறியாமையும்/எல்லோரிடமும் முரணும்/எதையும் ஈயாமலும் - இருக்கும் ஒருவன்; பகைவர்கள் வெல்வதற்கு, எளியவனாய் இருப்பான்!
(அது போல்...)
அனைவரையும் ஜாதியால்/எதையும் இலவசத்தால்/எவற்றையும் ஊழலால்/யாதையும் வன்முறையால் - சிதைக்கும் தலைவன்; மக்களாட்சி தோற்பதற்கு, காரணமாய் அமைவான்!

திங்கள், டிசம்பர் 11, 2017

கண்ணகிக்குப் பஞ்சமா? கோர்ட்டுக்குப் பங்கமா??


கற்புடையாள் ஊரையே
கரித்துகளாய் எரிப்பாளெனில்;
கலியுகத்தில் ஏனின்னும்...
குழந்தைகள் தம்மையும்
கற்பழித்துக் கொன்றிட்டக்
கயவர்கள் கரியவில்லை?!

கண்ணகிக்குப் பஞ்சமா?
"கோர்ட்"டுக்குப் பங்கமா??

குறள் எண்: 0862 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 087 - பகைமாட்சி; குறள் எண்: 0862}

அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: சுற்றத்திடம் அன்பின்றி/வலிமையான துணையின்றி/தானும் வலிமையின்றி - இருக்கும் ஒருவன்; எதிர்த்து வரும் பகைவரின் வலிமையை, எவ்வாறு எதிர்கொள்வான்?
(அது போல்...)
சிந்தனையில் நாட்டமின்றி/பகுத்தறியும் குருவின்றி/தானும் பகுத்தறிவின்றி - இருக்கும் ஒருவன்; வாழ்வில் வரும் சவால்களின் பாதிப்பை, எப்படி சமாளிப்பான்?