வியாழன், நவம்பர் 23, 2017

நட்டம் நமக்கும் தானென உணர்வோம்...

குறள் எண்: 0844 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0844}

வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறிவின்மை எனப்படுவது என்னவெனில்; "யாம் அறிவுடையோர் ஆவோம்!" எனத் தாமே அறிவித்துக் கொள்ளும் ஆணவம் ஆகும்!
(அது போல்...)
அரசியலில் திறமின்மை என்பது யாதெனில்; “யாம் நிரந்தரமாய் ஆள்வோம்!” எனத் தொண்டர்களை அறிவிக்க வைக்கும் செருக்கு ஆகும்!

புதன், நவம்பர் 22, 2017

குறள் எண்: 0843 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0843}

அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறிவில்லாத ஒருவர், தாமே தம்மை வருத்திக் கொள்ளும் வருத்தங்கள்; அவர்களின் பகைவர்களும், செய்வதற்கு அரிதானவை ஆகும்!
(அது போல்...)
அரசியலில் திறமில்லாத ஒருவர், தாமே தம்மை அடிமையாக்கிக் கொள்ளும் அடிமைத்தனம்; அவர்களின் எதிர்க்கட்சியும், பணிப்பதற்கு விரும்பாதது ஆகும்!

செவ்வாய், நவம்பர் 21, 2017

குறள் எண்: 0842 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0842}

அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியல் ஞானம் இல்லாதவர், மனம் உவந்து கொடுப்பது; அதைப் பெறுபவர் செய்த தவத்தால் விளைவதே அன்றி, வேறெதுவும் இல்லை!
(அது போல்...)
அரசியல் அறம் இல்லாதவர், கையூட்டு வாங்காமல் செய்வது; அப்பயனை அடைபவர் நடத்திய போராட்டத்தின் வெற்றியே அன்றி, வேறொன்றும் இல்லை.

திங்கள், நவம்பர் 20, 2017

குறள் எண்: 0841 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0841}


அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு

விழியப்பன் விளக்கம்: நல்ல நட்பை உணரும் அறிவு இல்லாமையே, இல்லாமை அனைத்திலும் கொடிய இல்லாமையாகும்! வேறேதும் இல்லாததை, இவ்வுலகம் இல்லாமையாக எண்ணாது!
(அது போல்...)
நல்ல ஆட்சியை அளிக்கும் வைராக்கியத்தை நாடாமையே, நாடாமை அனைத்திலும் அழிவான நாடாமையாகும்! வேறெதையும் நாடாததை, இச்சமூகம் நாடாமையாக தூற்றாது!