வியாழன், நவம்பர் 23, 2017

நட்டம் நமக்கும் தானென உணர்வோம்...

குறள் எண்: 0844 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0844}

வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறிவின்மை எனப்படுவது என்னவெனில்; "யாம் அறிவுடையோர் ஆவோம்!" எனத் தாமே அறிவித்துக் கொள்ளும் ஆணவம் ஆகும்!
(அது போல்...)
அரசியலில் திறமின்மை என்பது யாதெனில்; “யாம் நிரந்தரமாய் ஆள்வோம்!” எனத் தொண்டர்களை அறிவிக்க வைக்கும் செருக்கு ஆகும்!

புதன், நவம்பர் 22, 2017

குறள் எண்: 0843 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0843}

அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறிவில்லாத ஒருவர், தாமே தம்மை வருத்திக் கொள்ளும் வருத்தங்கள்; அவர்களின் பகைவர்களும், செய்வதற்கு அரிதானவை ஆகும்!
(அது போல்...)
அரசியலில் திறமில்லாத ஒருவர், தாமே தம்மை அடிமையாக்கிக் கொள்ளும் அடிமைத்தனம்; அவர்களின் எதிர்க்கட்சியும், பணிப்பதற்கு விரும்பாதது ஆகும்!

செவ்வாய், நவம்பர் 21, 2017

குறள் எண்: 0842 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0842}

அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியல் ஞானம் இல்லாதவர், மனம் உவந்து கொடுப்பது; அதைப் பெறுபவர் செய்த தவத்தால் விளைவதே அன்றி, வேறெதுவும் இல்லை!
(அது போல்...)
அரசியல் அறம் இல்லாதவர், கையூட்டு வாங்காமல் செய்வது; அப்பயனை அடைபவர் நடத்திய போராட்டத்தின் வெற்றியே அன்றி, வேறொன்றும் இல்லை.

திங்கள், நவம்பர் 20, 2017

குறள் எண்: 0841 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 085 - புல்லறிவாண்மை; குறள் எண்: 0841}


அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு

விழியப்பன் விளக்கம்: நல்ல நட்பை உணரும் அறிவு இல்லாமையே, இல்லாமை அனைத்திலும் கொடிய இல்லாமையாகும்! வேறேதும் இல்லாததை, இவ்வுலகம் இல்லாமையாக எண்ணாது!
(அது போல்...)
நல்ல ஆட்சியை அளிக்கும் வைராக்கியத்தை நாடாமையே, நாடாமை அனைத்திலும் அழிவான நாடாமையாகும்! வேறெதையும் நாடாததை, இச்சமூகம் நாடாமையாக தூற்றாது!

எதற்கு இம்மாதிரி ஒரு இரட்டைத்தனம்?

ஞாயிறு, நவம்பர் 19, 2017

முக்கியமானதைக் கவனிப்போம்...

அதிகாரம் 084: பேதைமை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை

0831.  பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
           ஊதியம் போக விடல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பைச் சேர்ப்பதில், அறியாமை என்பது என்னவெனில்; தீமை 

           அளிப்போரை ஏற்றுக்கொண்டு, நன்மை அளிப்போரை விலகிச்செல்ல விடுவதாகும்.
(அது போல்...)
           ஆட்சியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில், குற்றம் என்பது யாதெனில்; இலவசம் அளிப்போருக்கு 
           வாக்களித்து, ஊழலொழிக்க முனைவோரை தோற்கடிக்கச் செய்வதாகும்.
      
0832.  பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
           கையல்ல தன்கட் செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அறியாமைகள் அனைத்திலும், அதீதமான அறியாமை என்பது; தம் 

           சுயத்திற்கு ஒவ்வாத, கூடா நட்பின் மேல் விருப்பம் கொள்வதாகும்!
(அது போல்...)
           துன்பங்கள் எல்லாவற்றிலும், கொடிய துன்பம் என்பது; மக்கள் ஆட்சிக்கு தகுதியற்ற, தீய 
           கட்சி ஒன்றைத் தேர்வு செய்வதாகும்!
           
0833.  நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
           பேணாமை பேதை தொழில்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தீயவைக்கு நாணாதது/தேவையை நாடாதது/நல்லோரிடம் 

           அன்பில்லாதது/முறையான எவ்வொன்றையும் பேணாதது - இவையாவும் நட்பியலின் 
           அறியாமையாகும்!
(அது போல்...)
           இலவசத்துக்கு வெஃகாதது/ஊழலாளிகளை ஒதுக்காதது/நல்லோரை ஆதரிக்காதது/ 
           நியாயமான விதிகளைக் கடைப்பிடிக்காதது - இவையாவும் மக்களாட்சியின் 
           எதிர்வினைகளாகும்!

0834.  ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
           பேதையின் பேதையார் இல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியல் சார்ந்த நூல்களைக் கற்றுணர்ந்தும்/பிறருக்கு 

           எடுத்துரைத்தும்; தாம் பின்பற்றாத அறியாமை நிறைந்தோரை விட, அதீத அறியாமை 
           கொண்டோர் எவருமில்லை!
(அது போல்...)
           அரசியல் சார்ந்த அறங்களை அறிந்தும்/பிறருக்குக் கற்பித்தும்; தாம் பழகிடாத 
           கொடுங்கோன்மை நிறைந்தோரை விட, அதிக கொடுங்கோன்மை உடையோர் 
           எவருமில்லை!

0835.  ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
           தான்புக் கழுந்தும் அளறு

           விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறியாமை கொண்டோர்; முதல் பிறவியிலேயே; ஏழு 

           பிறப்புகளுக்கும் நரகத்தில் தள்ளும் செயல்களை, செய்யும் ஆற்றலுடையோர் ஆவர்!
(அது போல்...)
           வேலையில் அறமின்மை உடையோர், வாரத்தின் முதல்நாளே; ஏழு நாட்களுக்கும் 
           விரக்தியில் ஆழ்த்தும் சோம்பலை, கொள்ளும் திறமுடையோர் ஆவர்!

0836.  பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப்
           பேதை வினைமேற் கொளின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: கூடா நட்பை உணரமுடியாத அறியாமை கொடோர், ஒரு செயலைத் 

           துவங்கினால்; அச்செயல் மட்டுமா தடம் புரளும்? அவர்களும் சேர்ந்தே தடம் புறள்வர்!
(அது போல்...)
           தவறான தலைவரை அறியமுடியாத அனுபவமின்மை உடையோர், ஓர் கட்சியை 
           ஆதரித்தால்; அக்கட்சி மட்டுமா ஊழல் செய்யும்? அவர்களும் சேர்ந்தே ஊழல் செய்வர்!

0837.  ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
           பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை

           விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறியாமையுள்ள ஒருவரிடம், பெருமளவு செல்வம் 

           சேரும்போது; அவர்களுக்கு தொடர்பற்றோரும் பசியாற, அவர்களின் சுற்றத்தார் 
           பசித்திருப்பர்!
(அது போல்...)
           அரசியலில் பொய்மையுள்ள ஒருவரிடம், அதிகளவு ஆட்சியதிகாரம் சேரும்போது; 
           எதிர்க்கட்சியும் ஊழலால் பயனடைய, வாக்களித்த மக்கள் அல்லாடுவர்!

0838.  மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
           கையொன்று உடைமை பெறின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறியாமை கொண்டவரிடம், அதிக மதிப்புடைய பொருள் 

           கிடைத்தால்; அவரின் நிலைமை, பித்தம் உடையவர் ஒருவர் மதுவருந்தியது போலிருக்கும்!
(அது போல்...)
           பிரிவினையில் பிரம்மை கொண்டவரிடம், அதீத சக்தியுடைய அதிகாரம் கிடைத்தால்; 
           அவரின் செயல்கள், கூர்மையான ஆயுதத்தில் நஞ்சை கலந்தது போலிருக்கும்!

0839.  பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
           பீழை தருவதொன் றில்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பிரிந்து செல்லும்போது, துன்பமளிக்க எதுவொன்றும் இல்லை 

           என்பதால்; அறியாமை கொண்டோரிடம் கொள்ளும் நட்பு, மிகவும் இனிமை ஆனதாகும்!
(அது போல்...)
           வெறுத்து கைவிடும்போது, சோம்பலளிக்க எதுவும் இல்லை என்பதால்; போதைப் 
           பழக்கங்களில் கொள்ளும் நாட்டம், அதிக ஒவ்வாமை உடையதாகும்!

0840.  கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
           குழாஅத்துப் பேதை புகல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அறிவார்ந்தோர் நிறைந்த நட்புக் குழுவில், அறியாமை கொண்டோர் 
           இணைவது; தூய்மையான படுக்கையின் மேல், கழுவாத காலை வைப்பது போன்றதாகும்!
(அது போல்...)
           திறமையானோர் வழிநடத்திய அரசியல் கட்சியை, அடிமை வழிவந்தோர் நிர்வகிப்பது;  
           அழகான சிலையின் மேல், வெளுக்காத உடையை அணிவிப்பது போன்றதாகும்!

குறள் எண்: 0840 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0840}

கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் சான்றோர்
குழாஅத்துப் பேதை புகல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அறிவார்ந்தோர் நிறைந்த நட்புக் குழுவில், அறியாமை கொண்டோர் இணைவது; தூய்மையான படுக்கையின் மேல், கழுவாத காலை வைப்பது போன்றதாகும்!
(அது போல்...)
திறமையானோர் வழிநடத்திய அரசியல் கட்சியை, அடிமை வழிவந்தோர் நிர்வகிப்பது; அழகான சிலையின் மேல், வெளுக்காத உடையை அணிவிப்பது போன்றதாகும்!

சனி, நவம்பர் 18, 2017

ஒருவரை/ஒன்றை விரும்ப/வெறுக்க தேவைப்படும் காரணம்...

குறள் எண்: 0839 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0839}

பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
பீழை தருவதொன் றில்

விழியப்பன் விளக்கம்: பிரிந்து செல்லும்போது, துன்பமளிக்க எதுவொன்றும் இல்லை என்பதால்; அறியாமை கொண்டோரிடம் கொள்ளும் நட்பு, மிகவும் இனிமை ஆனதாகும்!
(அது போல்...)
வெறுத்து கைவிடும்போது, சோம்பலளிக்க எதுவும் இல்லை என்பதால்; போதைப் பழக்கங்களில் கொள்ளும் நாட்டம், அதிக ஒவ்வாமை உடையதாகும்!

வெள்ளி, நவம்பர் 17, 2017

குறள் எண்: 0838 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0838}

மையல் ஒருவன் களித்தற்றால் பேதைதன்
கையொன்று உடைமை பெறின்

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறியாமை கொண்டவரிடம், அதிக மதிப்புடைய பொருள் கிடைத்தால்; அவரின் நிலைமை, பித்தம் உடையவர் ஒருவர் மதுவருந்தியது போலிருக்கும்!
(அது போல்...)
பிரிவினையில் பிரம்மை கொண்டவரிடம், அதீத சக்தியுடைய அதிகாரம் கிடைத்தால்; அவரின் செயல்கள், கூர்மையான ஆயுதத்தில் நஞ்சை கலந்தது போலிருக்கும்!

வியாழன், நவம்பர் 16, 2017

குறள் எண்: 0837 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0837}

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறியாமையுள்ள ஒருவரிடம், பெருமளவு செல்வம் சேரும்போது; அவர்களுக்கு தொடர்பற்றோரும் பசியாற, அவர்களின் சுற்றத்தார் பசித்திருப்பர்!
(அது போல்...)
அரசியலில் பொய்மையுள்ள ஒருவரிடம், அதிகளவு ஆட்சியதிகாரம் சேரும்போது; எதிர்க்கட்சியும் ஊழலால் பயனடைய, வாக்களித்த மக்கள் அல்லாடுவர்!

புதன், நவம்பர் 15, 2017

குறள் எண்: 0836 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0836}

பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப்
பேதை வினைமேற் கொளின்

விழியப்பன் விளக்கம்: கூடா நட்பை உணரமுடியாத அறியாமை கொடோர், ஒரு செயலைத் துவங்கினால்; அச்செயல் மட்டுமா தடம் புரளும்? அவர்களும் சேர்ந்தே தடம் புறள்வர்!
(அது போல்...)
தவறான தலைவரை அறியமுடியாத அனுபவமின்மை உடையோர், ஓர் கட்சியை ஆதரித்தால்; அக்கட்சி மட்டுமா ஊழல் செய்யும்? அவர்களும் சேர்ந்தே ஊழல் செய்வர்!

செவ்வாய், நவம்பர் 14, 2017

குறள் எண்: 0835 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0835}

ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
தான்புக் கழுந்தும் அளறு

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியலில் அறியாமை கொண்டோர்; முதல் பிறவியிலேயே; ஏழு பிறப்புகளுக்கும் நரகத்தில் தள்ளும் செயல்களை, செய்யும் ஆற்றலுடையோர் ஆவர்!
(அது போல்...)
வேலையில் அறமின்மை உடையோர், வாரத்தின் முதல்நாளே; ஏழு நாட்களுக்கும் விரக்தியில் ஆழ்த்தும் சோம்பலை, கொள்ளும் திறமுடையோர் ஆவர்!

திங்கள், நவம்பர் 13, 2017

குறள் எண்: 0834 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0834}

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையின் பேதையார் இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பியல் சார்ந்த நூல்களைக் கற்றுணர்ந்தும்/பிறருக்கு எடுத்துரைத்தும்; தாம் பின்பற்றாத அறியாமை நிறைந்தோரை விட, அதீத அறியாமை கொண்டோர் எவருமில்லை!
(அது போல்...)
அரசியல் சார்ந்த அறங்களை அறிந்தும்/பிறருக்குக் கற்பித்தும்; தாம் பழகிடாத கொடுங்கோன்மை நிறைந்தோரை விட, அதிக கொடுங்கோன்மை உடையோர் எவருமில்லை!

ஞாயிறு, நவம்பர் 12, 2017

குறள் எண்: 0833 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0833}

நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில்

விழியப்பன் விளக்கம்: தீயவைக்கு நாணாதது/தேவையை நாடாதது/நல்லோரிடம் அன்பில்லாதது/முறையான எவ்வொன்றையும் பேணாதது - இவையாவும் நட்பியலின் அறியாமையாகும்!
(அது போல்...)
இலவசத்துக்கு வெஃகாதது/ஊழலாளிகளை ஒதுக்காதது/நல்லோரை ஆதரிக்காதது/நியாயமான விதிகளைக் கடைப்பிடிக்காதது - இவையாவும் மக்களாட்சியின் எதிர்வினைகளாகும்!

சனி, நவம்பர் 11, 2017

7-ஆம் ஆண்டு துவக்கம்...

ஃபிஃப்த்தக்காஸ்?!


        ஆமாம்... உங்களுக்கு "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்"னா என்னன்னு தெரியுமா? - என்னது, தெரியாதா?! - அப்பாடா!... எனக்கும் தெரியாது - நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு வரை! அன்று என் மகள் "அப்பா! உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா?" என்றாள்; சொல்லடி என்றேன். இது "ஃபிஃப்த்தக்காஸ் பத்தின கதைப்பா!" என்றாள். உடனே, என்னுள் "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்" என்றால் என்ன? என்ற கேள்வி எழுந்தது. அவள், அவளுக்கே உரித்தான மழலை கலந்த மொழியோடு "இன்னைக்கு ஆட்டோவுல போய்க்கிட்டு இருந்தோம் பா!" என்றபடி ஆரம்பித்தாள். நானும் கேட்க ஆரம்பித்தேன்; இடையில் ஓர் முறை, சரி... "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்"னா என்னடின்னு கேட்டேன்! அவள் "ஃபிஃப்த்தக்காஸ் பா!" என்று பதில் சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்தாள். மீண்டும் ஒருமுறை இடையில், "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்"னா என்னம்மான்னு கேட்டேன்; அவளும் "ஃபிஃப்த்தக்காஸ் பா!!"வென சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்தாள்! அவள் இரண்டு முறை சொல்லியும் என்னறிவுக்கு எட்டவில்லை!

       அதற்கு மேல் கேட்டால், என்னைக் கேலி செய்வாள் என்ற பயம்! ஏனெனில், அவள் படிக்கும் பள்ளி அம்மாதிரி; அவர்களின் ஆங்கில வார்த்தை உச்சரிப்புகள் அப்படி! அடிக்கடி, அவளுக்கும்/என்னவளுக்கும்; என் உச்சரிப்பைக் கேலி செய்வது வழக்கம்! நான் அரசுப் பள்ளியில் படித்தவன் தானே?! எனவே, அதற்கு மேல் கேட்டு, அவமானப் படவேண்டாம்னு "என் யோசனையைத் தொடர்ந்து கொண்டே" அவள் கதையைத் தொடர்ந்து கேட்கலானேன்! அவள் கதையைச் சொல்லி முடிப்பதற்கு, சற்று முன்னர்தான், "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்"னா என்னவென்று புரியலாயிற்று! - என்னது? அப்படின்னா, என்னன்னு கேட்கிறீர்களா?! - அப்படின்னா, அதாங்க "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்". ஹலோ... ஹலோ...! இருங்க, திட்டாதீங்க! அவள் சொல்லியது போல், நானும் சரியாகத்தான் பதில் சொல்லி இருக்கேன்! அப்படின்னா "Fifth படிக்கும் அக்காs = fifthஅக்காஸ் = ஃபிஃப்த்தக்காஸ்!" இப்போது, உங்களுக்கும் புரிந்திருக்குமே; ஆங்... அதேதான்!

"பிள்ளைமொழி" ஆச்சரியங்களில் இதுவும் ஓர்வகை!!!

பின்குறிப்பு: இந்த "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்"னா என்னனு புரிஞ்சப்போ, எனக்கு பயங்கர சிரிப்பு; ஆனால், சிரிக்கவில்லை! ஏனெனில், அவள் கதை சொல்லும்போது, எவரும் சிரித்தால்; அவளுக்கு கோபம் வரும்! அதனால், பவ்யமாய் கேட்டு முடித்தேன்! - என்னது...? ஓ...! - அந்த கதை என்னன்னு கேட்கிறீர்களா?! யாருக்கு தெரியும்?! இந்த "ஃபிஃப்த்தக்காஸ்"னா என்னன்னு யோசிச்சதுல; அவள் சொன்ன கதையைக் கேட்கவே இல்லை! உஷ்ஷ்ஷ்... இதை அவள்கிட்ட சொல்லாம; இரகசியமா வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ்!

"புலாலை மறுக்கமுடியாமல்" மீண்டும் அசைவம்!


       18.04.2016 அன்று "புலால் மறுத்தல்" எனும் அதிகாரம் 026-இற்கான விளக்கவுரை எழுதும் முன், புலால் உண்பதை நிறுத்தியி. ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குப் பின்னர் நிறுத்தி இருப்பினும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் கடந்த பின்னர் "மீண்டும் புலால் உண்ணும்" எண்ணம் எழுந்தது. புலாலை மறுக்கும் முடிவெடுத்தவுடன், அது சார்ந்து நண்பர்களுடன் நிறைய விவாதித்தேன். மிக அதிகமாய் விவாதித்தது, காதர் எனும் நண்பனிடம்! எனவே, மீண்டும் உண்ணும் முடிவெடுத்தவுடன் அவனிடம் தெரிவித்தேன்; வரவேற்று, மகிழ்ச்சியென பதிலளித்தான். இன்னமும், புலாலை மறுப்பதே சிறந்தது என்றே நம்பினாலும்; சூழல் காரணமாய் இன்று (11.11.2017) மீண்டும் புலால் உண்ண ஆரம்பித்தேன். எதைச் சொல்லியும், இதை நியாயப்படுத்த விரும்பவில்லை! இடைவெளிக்குப் பின், முதன் முதலாய் சாப்பிட்ட உணவுதான் மேலுள்ள புகைப்படத்தில் இருப்பது. இம்முயற்சியில், தோற்றிருக்கிறேன் என்பதை இங்கே பதிவு செயகிறேன்!

சில முடிவுகள் இப்படித்தான்! முடிவெடுக்கும் போது இருக்கும் உறுதி... 
அதன் பின்னர் இல்லாமல் போகும்!!

குறள் எண்: 0832 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0832}

பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கையல்ல தன்கட் செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அறியாமைகள் அனைத்திலும், அதீதமான அறியாமை என்பது; தம் சுயத்திற்கு ஒவ்வாத, கூடா நட்பின் மேல் விருப்பம் கொள்வதாகும்!
(அது போல்...)
துன்பங்கள் எல்லாவற்றிலும், கொடிய துன்பம் என்பது; மக்கள் ஆட்சிக்கு தகுதியற்ற, தீய கட்சி ஒன்றைத் தேர்வு செய்வதாகும்!

வெள்ளி, நவம்பர் 10, 2017

குறள் எண்: 0831 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 084 - பேதைமை; குறள் எண்: 0831}

பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டு
ஊதியம் போக விடல்

விழியப்பன் விளக்கம்: நட்பைச் சேர்ப்பதில், அறியாமை என்பது என்னவெனில்; தீமை அளிப்போரை ஏற்றுக்கொண்டு, நன்மை அளிப்போரை விலகிச்செல்ல விடுவதாகும்.
(அது போல்...)
ஆட்சியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில், குற்றம் என்பது யாதெனில்; இலவசம் அளிப்போருக்கு வாக்களித்து, ஊழலொழிக்க முனைவோரை தோற்கடிக்கச் செய்வதாகும்.

வியாழன், நவம்பர் 09, 2017

அதிகாரம் 083: கூடா நட்பு (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு

0821.  சீரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
           நேரா நிரந்தவர் நட்பு

           விழியப்பன் விளக்கம்: உறவாடுவது போல் நடித்து, சுயத்தேவைக்காகப் பழகுவோரின் கூடா-
           நட்பு; சரியானத் தருணத்தில் வெட்டியெறியத் தாங்கிப் பிடிக்கும், பட்டடைக்கல் 
           போன்றதாகும்!
(அது போல்...)
           வாழ்வியலை உயர்த்துவதாய் சித்தரித்து, வாக்குக்காக முழங்குவோரின் பொய்-பிரச்சாரம்; 
           உரிய நேரத்தில் கழுத்தறுக்க ஏந்தி நிற்கும், பலிப்பீடம் போன்றதாகும்!
      
0822.  இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
           மனம்போல வேறு படும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: ஒருமித்தவர் போன்று தோற்றமளித்து, செயல்களில் ஒன்றாமல்  
           இருப்போரின் நட்பு; அன்பானவர் போல் நடித்த, அன்பிலா விலைமகளரின் மனம் போல்    
           மாறுபடும்.
(அது போல்...)
           கர்மவீரர் போல் முழக்கமிட்டு, கர்மத்தில் திறமின்றி இருப்போரின் ஆட்சி; உழைப்பாளி 
           போல் பழகிய, உழைப்புணரா முதலாளிகளின் அதிகாரம் போல் உருமாறும்.
           
0823.  பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
           ஆகுதல் மாணார்க் கரிது

           விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறிவு வளர்க்கும் பல நல்ல நூல்களைக் கற்றிருப்பினும்; 
           மாட்சிமை இல்லாதோர்க்கு, மனதைச் சீர்படுத்தி நல்நட்பாக ஆகுதல் அரிதானதாகும்.
(அது போல்...)
           பொதுநலம் காக்கும் பல சிறந்த தலைவர்களைப் பார்த்திருப்பினும்; நேர்மை    
           இல்லாதோர்க்கு, அறத்தை முன்னிருத்தி மக்களாட்சி வழங்குதல் இயலாததாகும்.

0824.  முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
           வஞ்சரை அஞ்சப் படும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: முகத்தில் இனிமையானப் புன்முறுவலை வெளிப்படுத்தி; அகத்தில் 
           கெடுதலை நினைக்கும், வஞ்சகம் நிறைந்த நட்புக்கு அஞ்சவேண்டும்!
(அது போல்...)
           ஆசிரமத்தில் நேர்மையான செயல்களைப் போதித்து; வாழ்க்கையில் அறத்தைத் தவறும், 
           பொய்மை மிகுந்த குருவை விலகவேண்டும்!

0825.  மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
           சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று

           விழியப்பன் விளக்கம்: மனதோடு இணையாத ஒருவரின் கூடா நட்பை; எவ்வொரு 
           விடயத்திலும், அவரின் சொல்லை நம்பி தெளிவடைதல் கூடாது!
(அது போல்...)
           மக்களோடு இணையாத ஒருவரின் முறையற்ற தலைமையை; எந்தவொரு நிலையிலும், 
           அவரின் பிரச்சாரத்தை நம்பி பின்தொடர்தல் கூடாது!

0826.  நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
           ஒல்லை உணரப் படும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: நண்பர்கள் போல் நல்லவற்றைச் சொன்னாலும்; கூடா நட்புடையப் 
           பகைவரின், சொல்லில் மறைந்திருக்கும் தீய எண்ணங்களை விரைந்து உணரவேண்டும்!
(அது போல்...)
           உழைப்பாளிகள் போல் சமமாய் பழகினாலும்; வஞ்சகம் நிறைந்த முதலாளிகளின், 
           பழக்கத்தில் ஒளிந்திருக்கும் உழைப்பு சுரண்டல்களை உடனடியாய் அறியவேண்டும்!

0827.  சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
           தீங்கு குறித்தமை யான்

           விழியப்பன் விளக்கம்: வில்லின் பணிவான வளைவின் குறிக்கோள் தீமையே! அதுபோன்றதே 
           கூடா-நட்பின் பணிவான சொல்லும் என்பதால், அவர்களின் சொல்லை ஏற்கக்கூடாது!
(அது போல்...)
           கடலின் அமைதியான பகுதியின் அடிப்படை ஆழமே! அதுபோன்றதே அதிகார-வர்க்கத்தின் 
           அமைதியான சிரிப்பும் என்பதால், அவர்களின் சிரிப்பை நம்பக்கூடாது!

0828.  தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
           அழுதகண் ணீரும் அனைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: தொழுது நிற்கும் பகைவரின் கைகளுக்கிடையில், ஆயுதம் 
           மறைந்திருக்கும்! கூடா நட்பு ஒருவரின், அழுகையில் வெளிப்படும் கண்ணீரும் 
           அத்தகையதே!
(அது போல்...)
           புன்னகை பூக்கும் முகத்தின் ஆழ்மனதில், வஞ்சகம் நிறைந்திருக்கும்! அறமற்ற தலைவர் 
           ஒருவரின், பேச்சில் வெளிப்படும் கருணையும் அவ்வாறே!

0829.  மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
           நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று

           விழியப்பன் விளக்கம்: பகையை வெளிப்படுத்தாமல் போலியாய் நட்பாடி, மனத்துள் 
           இகழ்வோரிடம்; அவர்களின் கூடா நட்பை அழிக்கும் வண்ணம், நாமும் போலியாய் 
           மகிழ்ந்து பழகவேண்டும்!
(அது போல்...)
           சுயத்தை மறைத்து இனிமையாய் பேசி, அரசியல் செய்வோரிடம்; அவர்களின் பொய் 
           உருவத்தைத் தகர்க்கும் வகையில், நாமும் பொய்யாய் நம்பிக்கையளித்து ஏமாற்றவேண்டும்!

0830.  பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு
           அகநட்பு ஒரீஇ விடல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பகைமை உணர்வு கொண்ட கூடா நட்பிடம், பழகும் சூழல் 
           எழும்போது; முகத்தளவில் மட்டும் நட்பாடிவிட்டு, மனதுக்குள் அந்நட்பை பதியாமல் 
           கைவிடுதல் வேண்டும்!
(அது போல்...)
           ஊழல் எண்ணம் மிகுந்த அறமற்ற கட்சி, படியேறி பிரச்சாரம் செய்யும்போது; பெயரளவில் 
           மட்டும் கேட்டுவிட்டு, குடும்பத்தில் அக்கட்சி வேரூன்றாமால் அழித்தல் வேண்டும்!

குறள் எண்: 0830 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0830}

பகைநட்பாம் காலம் வருங்கால் முகநட்டு
அகநட்பு ஒரீஇ விடல்

விழியப்பன் விளக்கம்: பகைமை உணர்வு கொண்ட கூடா நட்பிடம், பழகும் சூழல் எழும்போது; முகத்தளவில் மட்டும் நட்பாடிவிட்டு, மனதுக்குள் அந்நட்பை பதியாமல் கைவிடுதல் வேண்டும்!
(அது போல்...)
ஊழல் எண்ணம் மிகுந்த அறமற்ற கட்சி, படியேறி பிரச்சாரம் செய்யும்போது; பெயரளவில் மட்டும் கேட்டுவிட்டு, குடும்பத்தில் அக்கட்சி வேரூன்றாமால் அழித்தல் வேண்டும்!

புதன், நவம்பர் 08, 2017

குறள் எண்: 0829 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0829}

மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுள் சாப்புல்லற் பாற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: பகையை வெளிப்படுத்தாமல் போலியாய் நட்பாடி, மனத்துள் இகழ்வோரிடம்; அவர்களின் கூடா நட்பை அழிக்கும் வண்ணம், நாமும் போலியாய் மகிழ்ந்து பழகவேண்டும்!
(அது போல்...)
சுயத்தை மறைத்து இனிமையாய் பேசி, அரசியல் செய்வோரிடம்; அவர்களின் பொய் உருவத்தைத் தகர்க்கும் வகையில், நாமும் பொய்யாய் நம்பிக்கையளித்து ஏமாற்றவேண்டும்!

செவ்வாய், நவம்பர் 07, 2017

குறள் எண்: 0828 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0828}

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: தொழுது நிற்கும் பகைவரின் கைகளுக்கிடையில், ஆயுதம் மறைந்திருக்கும்! கூடா நட்பு ஒருவரின், அழுகையில் வெளிப்படும் கண்ணீரும் அத்தகையதே!
(அது போல்...)
புன்னகை பூக்கும் முகத்தின் ஆழ்மனதில், வஞ்சகம் நிறைந்திருக்கும்! அறமற்ற தலைவர் ஒருவரின், பேச்சில் வெளிப்படும் கருணையும் அவ்வாறே!

திங்கள், நவம்பர் 06, 2017

குறள் எண்: 0827 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0827}

சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான்

விழியப்பன் விளக்கம்: வில்லின் பணிவான வளைவின் குறிக்கோள் தீமையே! அதுபோன்றதே கூடா-நட்பின் பணிவான சொல்லும் என்பதால், அவர்களின் சொல்லை ஏற்கக்கூடாது!
(அது போல்...)
கடலின் அமைதியான பகுதியின் அடிப்படை ஆழமே! அதுபோன்றதே அதிகார-வர்க்கத்தின் அமைதியான சிரிப்பும் என்பதால், அவர்களின் சிரிப்பை நம்பக்கூடாது!

ஞாயிறு, நவம்பர் 05, 2017

குறள் எண்: 0826 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0826}

நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்

விழியப்பன் விளக்கம்: நண்பர்கள் போல் நல்லவற்றைச் சொன்னாலும்; கூடா நட்புடையப் பகைவரின், சொல்லில் மறைந்திருக்கும் தீய எண்ணங்களை விரைந்து உணரவேண்டும்!
(அது போல்...)
உழைப்பாளிகள் போல் சமமாய் பழகினாலும்; வஞ்சகம் நிறைந்த முதலாளிகளின், பழக்கத்தில் ஒளிந்திருக்கும் உழைப்பு சுரண்டல்களை உடனடியாய் அறியவேண்டும்!

சனி, நவம்பர் 04, 2017

குறள் எண்: 0825 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0825}

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று

விழியப்பன் விளக்கம்: மனதோடு இணையாத ஒருவரின் கூடா நட்பை; எவ்வொரு விடயத்திலும், அவரின் சொல்லை நம்பி தெளிவடைதல் கூடாது!
(அது போல்...)
மக்களோடு இணையாத ஒருவரின் முறையற்ற தலைமையை; எந்தவொரு நிலையிலும், அவரின் பிரச்சாரத்தை நம்பி பின்தொடர்தல் கூடாது!

வெள்ளி, நவம்பர் 03, 2017

குறள் எண்: 0824 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0824}

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்

விழியப்பன் விளக்கம்: முகத்தில் இனிமையானப் புன்முறுவலை வெளிப்படுத்தி; அகத்தில் கெடுதலை நினைக்கும், வஞ்சகம் நிறைந்த நட்புக்கு அஞ்சவேண்டும்!
(அது போல்...)
ஆசிரமத்தில் நேர்மையான செயல்களைப் போதித்து; வாழ்க்கையில் அறத்தைத் தவறும், பொய்மை மிகுந்த குருவை விலகவேண்டும்!

வியாழன், நவம்பர் 02, 2017

கல்வியின் குறிக்கோளும், அதன் பயனும்...

குறள் எண்: 0823 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 10 - நட்பியல்; அதிகாரம்: 083 - கூடா நட்பு; குறள் எண்: 0823}

பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க் கரிது

விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறிவு வளர்க்கும் பல நல்ல நூல்களைக் கற்றிருப்பினும்; மாட்சிமை இல்லாதோர்க்கு, மனதைச் சீர்படுத்தி நல்நட்பாக ஆகுதல் அரிதானதாகும்.
(அது போல்...)
பொதுநலம் காக்கும் பல சிறந்த தலைவர்களைப் பார்த்திருப்பினும்; நேர்மை இல்லாதோர்க்கு, அறத்தை முன்னிருத்தி மக்களாட்சி வழங்குதல் இயலாததாகும்.