புதன், நவம்பர் 30, 2016

குறள் எண்: 0486 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0486}

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் 
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: மனவுறுதி கொண்டோரின் அமைதி - சண்டைக்குத் தயாராகும் ஆட்டுக்கடா, பலமாய் தாக்குவதற்காக; பின்னோக்கிச் செல்வது போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
அஹிம்சைப் பழகுவோரின் பொறுமை - வேட்டைக்குத் தயாராகும் புலி, சரியாய் பாய்வதற்காக; புதர்க்குள் மறைவது போன்றதாகும்.

செவ்வாய், நவம்பர் 29, 2016

குறள் எண்: 0485 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0485}

காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலம் கருது பவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: உலகை ஆட்கொள்ள விரும்புவோர், அதுபற்றிய கவலை ஏதுமின்றி; உரிய காலத்தை எதிர்நோக்கி, உறுதியுடன் காத்திருப்பர்.
(அது போல்...)
உணர்வை அடக்கியாள எண்ணுவோர், அதுபற்றி பயம் இல்லாமல்; தக்க முயற்சியைப் பயின்று, வைராக்கியமுடன் செயல்படுவர்.

திங்கள், நவம்பர் 28, 2016

குறள் எண்: 0484 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0484}

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம் 
கருதி இடத்தாற் செயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: காலத்தை அறிந்து, தக்க சூழலில் - செயலை மேற்கொண்டால்; உலகையே அடைந்திட நினைத்தாலும், எளிதில் நிறைவேறும்.
(அது போல்...)
தேவையை அறிந்து, முறையான வழியில் - முயற்சி செய்தால்; விண்ணை எட்டிட எண்ணினாலும், எளிதில் அடையலாம்.

ஞாயிறு, நவம்பர் 27, 2016

குறள் எண்: 0483 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0483}

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: செய்யும் செயலை, தேவையான ஏற்பாடுகளுடன் - காலமறிந்து செய்யும் திறனுடையோர்க்கு; செயற்கரிய செயலென்று, ஏதும் இருக்கின்றதோ?
(அது போல்...)
ஈட்டும் பொருளை, எதிர்காலத் திட்டங்களுடன் - பலனறிந்து முதலிடும் வல்லவர்களுக்கு; சமாளிக்க முடியாத, சூழலேதும் வந்திடுமோ?

சனி, நவம்பர் 26, 2016

குறள் எண்: 0482 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0482}

பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு

விழியப்பன் விளக்கம்: காலத்தை உணர்ந்து, அதனோடு இணைந்து செயல்படுதல்; அச்செயலால் கிடைக்கும் பயனை, இழக்காமல் கட்டிக்காக்கும் கயிறு ஆகும்.
(அது போல்...)
உறவைப் புரிந்து, உறவோடுப் பிணைந்து பயணப்படுதல்; அவ்வுறவால் தொடரும் சந்ததியை, துண்டிக்காமல் இட்டுச்செல்லும் சங்கிலி ஆகும்.

வெள்ளி, நவம்பர் 25, 2016

குறள் எண்: 0481 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0481}

பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது

விழியப்பன் விளக்கம்: வலிமையானக் கோட்டானைக், காகம் பகலில் வெல்வது போல்; எதிரியை வெல்லச், சரியான காலத்தை அரசர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
(அது போல்...)
கடுமையான மழைக்காலத்தை, சேமிப்பால் சமாளிக்கும் எறும்பைப் போல்; முதுமையை வெல்ல, முறையான திட்டத்தை நாம் வகுக்க வேண்டும்.

வியாழன், நவம்பர் 24, 2016

அதிகாரம் 048: வலியறிதல் (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்

0471.  வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
           துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்களின் வலிமை/தன் வலிமை/எதிரியின் வலிமை/
           துணையிருப்போர் வலிமை - இவை நான்கையும் அளவிட்டு, செயல்களைச்
           செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
           சிந்தனையின் பலம்/மனதின் பலம்/நட்புகள் பலம்/சுற்றத்தின் பலம் - இவை நான்கையும்
           உணர்ந்து, உறவுகளை நிர்ணயிக்கவேண்டும்.
        
0472.  ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
           செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தம் வலிமையின் இயல்பை அறிந்து, அறிந்தவண்ணம்
           வைராக்கியமுடன் நிலைத்து செயல்படுவோர்க்கு; இயலாதது என்று எதுவுமில்லை.
(அது போல்...)
           சுய ஒழுக்கத்தின் மாண்பை உணர்ந்து, உணர்ந்தவண்ணம் உண்மையுடன் தொடர்ந்து
           வாழ்வோர்க்கு; கடினமானது என்று ஏதுமில்லை.
           
0473.  உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி 
           இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தம் வலிமையைச் சரியாய் கணிக்காது, உணர்வுப் பெருக்கில்
           செயல்களைத் துவங்கி; நிறைவேற்றாமல், இடையிலேயே விட்டொழிந்தோர் பலருண்டு.
(அது போல்...)
           தம் வருமானத்தை சரியாய் திட்டமிடாது, அவசியச் சூழலில் கடன்களைப் பெற்று;
           மீளமுடியாமல், இளமையிலேயே வாழ்விழந்தோர் பலருண்டு.

0474.  அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
           வியந்தான் விரைந்து கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பிறருடன் இணக்கமாய் உறவாடாமல், தன் வலிமையின் அளவை
           அறியாமல்; தன்னைத் தானே வியந்து பேசுவோர், வேகமாய் அழிவர்.
(அது போல்...)
           சக-ஆட்டக்காரருடன் கலந்து ஆலோசிக்காமல், தன் தலைமையின் சுயத்தை
           உணராமல்; தற்பெருமை எண்ணம் கொண்ட அணித்தலைவர்கள், விரைவில் அழிவர்.

0475.  பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
           சால மிகுத்துப் பெயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: இலகுவான மயிலிறகே ஆயினும், ஏற்றப்படும் வண்டியின்
           அச்சாணியின் வலிமையை அறியாமல்; அளவுக்கதிகமாக ஏற்றினால், அச்சு முறிந்துவிடும்.
(அது போல்...)
           குறைவான செலவினமே ஆயினும், கையிலிருக்கும் இருப்பின் அளவைக் கணக்கில்
           கொள்ளாமல்; தொடர்ந்து செலவிட்டால், வறுமை ஆட்கொள்ளும்.

0476.  நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
           உயிர்க்கிறுதி யாகி விடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: மரத்தின் நுனிக்கொம்பில் ஏறியவர், மனித வலிமையின் எல்லையை
           உணராமல்; மேலும் ஏறிட முயன்றால், உயிரை மாய்ப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.
(அது போல்...)
           மக்களின் உரிமையைத் தகர்ப்போர், உரிமை மீறலின் வரையறையை அறியாமல்,
           மென்மேலும் தகர்க்க முனைந்தால், சமுதாயப் புரட்சி உருவாகும்.

0477.  ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள்
           போற்றி வழங்கு நெறி

           விழியப்பன் விளக்கம்: நம் பொருளீட்டும் வலிமையை உணர்ந்து, பிறர்க்குக் கொடுத்தல்
           வேண்டும்; அதுவே, பொருளைப் பாதுகாத்துக் கொடையளிக்கும் வழிமுறையாகும்.
(அது போல்...)
           நம் புரிதலின் ஆழத்தை ஆராய்ந்து, பிறர்க்குக் கற்பித்தல் வேண்டும்; அதுவே, புரிதலைப்
           பெருக்கிக் கற்பிக்கும் நெறிமுறையாகும்.

0478.  ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை 
           போகாறு அகலாக் கடை

           விழியப்பன் விளக்கம்: செலவினங்கள், எல்லையைக் கடந்து போகாத வரையில்; 
           வருமானத்தின் அளவு குறைந்தாலும், பெரிய அழிவு ஏதும் நேர்வதில்லை.
(அது போல்...)
           தீச்செயல்கள், மனிதத்தை அழித்து பரவாத வரையில்; நற்சிந்தனையின் வீரியம் 
           அழிந்தாலும், பயங்கர தீவிரவாதம் ஏதும் நிகழ்வதில்லை.

0479.  அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல 
           இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: வருமானத்தைக் கணக்கிட்டு, வாழாதவரின் வாழ்க்கை; வளமாய்
           இருப்பது போன்ற மாயையை உருவாக்கி, பின்னர் வலிமையின்றி கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
           உறவுகளை மதித்து, பழகாதவரின் வாழ்க்கை; அதிகாரமாய் இருப்பது போன்ற
           நம்பிக்கையைக் கொடுத்து, பின்னர் அடிமைபோல் முடிவடையும்.

0480.  உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை 
           வளவரை வல்லைக் கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தன்னிடம் இருப்பதைக் கணக்கிடாமல், பிறர்க்கு உதவிக்
           கொண்டே இருந்தால்; ஒருவரின் செல்வத்தின் அளவு, விரைவில் அழியும்.
(அது போல்...)
           தன்னுடைய குறையைக் களையாமல், பிறரை விமர்சித்துக் கொண்டே இருந்தால்;
           ஒருவரின் சுயத்தின் தரம், வேகமாய் குறையும்.

குறள் எண்: 0480 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0480}

உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை 
வளவரை வல்லைக் கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: தன்னிடம் இருப்பதைக் கணக்கிடாமல், பிறர்க்கு உதவிக் கொண்டே இருந்தால்; ஒருவரின் செல்வத்தின் அளவு, விரைவில் அழியும்.
(அது போல்...)
தன்னுடைய குறையைக் களையாமல், பிறரை விமர்சித்துக் கொண்டே இருந்தால்; ஒருவரின் சுயத்தின் தரம், வேகமாய் குறையும்.

புதன், நவம்பர் 23, 2016

குறள் எண்: 0479 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0479}

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: வருமானத்தைக் கணக்கிட்டு, வாழாதவரின் வாழ்க்கை; வளமாய் இருப்பது போன்ற மாயையை உருவாக்கி, பின்னர் வலிமையின்றி கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
உறவுகளை மதித்து, பழகாதவரின் வாழ்க்கை; அதிகாரமாய் இருப்பது போன்ற நம்பிக்கையைக் கொடுத்து, பின்னர் அடிமைபோல் முடிவடையும்.

செவ்வாய், நவம்பர் 22, 2016

குறள் எண்: 0478 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0478}

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை 
போகாறு அகலாக் கடை

விழியப்பன் விளக்கம்: செலவினங்கள், எல்லையைக் கடந்து போகாத வரையில்; வருமானத்தின் அளவு குறைந்தாலும், பெரிய அழிவு ஏதும் நேர்வதில்லை.
(அது போல்...)
தீச்செயல்கள், மனிதத்தை அழித்து பரவாத வரையில்; நற்சிந்தனையின் வீரியம் அழிந்தாலும், பயங்கர தீவிரவாதம் ஏதும் நிகழ்வதில்லை.

திங்கள், நவம்பர் 21, 2016

குறள் எண்: 0477 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0477}

ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி

விழியப்பன் விளக்கம்: நம் பொருளீட்டும் வலிமையை உணர்ந்து, பிறர்க்குக் கொடுத்தல் வேண்டும்; அதுவே, பொருளைப் பாதுகாத்துக் கொடையளிக்கும் வழிமுறையாகும்.
(அது போல்...)
நம் புரிதலின் ஆழத்தை ஆராய்ந்து, பிறர்க்குக் கற்பித்தல் வேண்டும்; அதுவே, புரிதலைப் பெருக்கிக் கற்பிக்கும் நெறிமுறையாகும்.

ஞாயிறு, நவம்பர் 20, 2016

குறள் எண்: 0476 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0476}

நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி யாகி விடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: மரத்தின் நுனிக்கொம்பில் ஏறியவர், மனித வலிமையின் எல்லையை உணராமல்; மேலும் ஏறிட முயன்றால், உயிரை மாய்ப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.
(அது போல்...)
மக்களின் உரிமையைத் தகர்ப்போர், உரிமை மீறலின் வரையறையை அறியாமல், மென்மேலும் தகர்க்க முனைந்தால், சமுதாயப் புரட்சி உருவாகும்.

சனி, நவம்பர் 19, 2016

குறள் எண்: 0475 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0475}

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: இலகுவான மயிலிறகே ஆயினும், ஏற்றப்படும் வண்டியின் அச்சாணியின் வலிமையை அறியாமல்; அளவுக்கதிகமாக ஏற்றினால், அச்சு முறிந்துவிடும்.
(அது போல்...)
குறைவான செலவினமே ஆயினும், கையிலிருக்கும் இருப்பின் அளவைக் கணக்கில் கொள்ளாமல்; தொடர்ந்து செலவிட்டால், வறுமை ஆட்கொள்ளும்.

வெள்ளி, நவம்பர் 18, 2016

குறள் எண்: 0474 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0474}

அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: பிறருடன் இணக்கமாய் உறவாடாமல், தன் வலிமையின் அளவை அறியாமல்; தன்னைத் தானே வியந்து பேசுவோர், வேகமாய் அழிவர்.
(அது போல்...)
சக-ஆட்டக்காரருடன் கலந்து ஆலோசிக்காமல், தன் தலைமையின் சுயத்தை உணராமல்; தற்பெருமை எண்ணம் கொண்ட அணித்தலைவர்கள், விரைவில் அழிவர்.

வியாழன், நவம்பர் 17, 2016

குறள் எண்: 0473 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0473}

உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி 
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்

விழியப்பன் விளக்கம்: தம் வலிமையைச் சரியாய் கணிக்காது, உணர்வுப் பெருக்கில் செயல்களைத் துவங்கி; நிறைவேற்றாமல், இடையிலேயே விட்டொழிந்தோர் பலருண்டு.
(அது போல்...)
தம் வருமானத்தை சரியாய் திட்டமிடாது, அவசியச் சூழலில் கடன்களைப் பெற்று; மீளமுடியாமல், இளமையிலேயே வாழ்விழந்தோர் பலருண்டு.

புதன், நவம்பர் 16, 2016

குறள் எண்: 0472 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0472}

ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச் 
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: தம் வலிமையின் இயல்பை அறிந்து, அறிந்தவண்ணம் வைராக்கியமுடன் நிலைத்து செயல்படுவோர்க்கு; இயலாதது என்று எதுவுமில்லை.
(அது போல்...)
சுய ஒழுக்கத்தின் மாண்பை உணர்ந்து, உணர்ந்தவண்ணம் உண்மையுடன் தொடர்ந்து வாழ்வோர்க்கு; கடினமானது என்று ஏதுமில்லை.

செவ்வாய், நவம்பர் 15, 2016

குறள் எண்: 0471 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)


{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்; குறள் எண்: 0471}

வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்களின் வலிமை/தன் வலிமை/எதிரியின் வலிமை/துணையிருப்போர் வலிமை - இவை நான்கையும் அளவிட்டு, செயல்களைச் செய்யவேண்டும்.
(அது போல்...)
சிந்தனையின் பலம்/மனதின் பலம்/நட்புகள் பலம்/சுற்றத்தின் பலம் - இவை நான்கையும் உணர்ந்து, உறவுகளை நிர்ணயிக்கவேண்டும்.

திங்கள், நவம்பர் 14, 2016

அதிகாரம் 047: தெரிந்து செயல்வகை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை

0461.  அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
           ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: செயலின் அழிவு மற்றும் ஆக்கத்தின் அடிப்படையில்; அதனால்
           விளையும் நன்மையையும் கணக்கிட்டு, செய்யும் செயல்களை வகுக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
           சிந்தனையின் குறை மற்றும் நிறையை ஆராய்ந்து; அதனால் உருப்பெறும் படைப்பின்
           திறனுணர்ந்து, நிகழும் சிந்தனைகளை வலுப்படுத்தவேண்டும்.
        
0462.  தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
           அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறியும் சுற்றத்தாருடன் இணைந்து, ஆராய்ந்தறிந்து
           செயல்களைச் செய்வோர்க்கு; செயற்கரிய செயலென்று எதுவுமில்லை.
(அது போல்...)
           வழிநடத்தும் முன்னோருடன் சேர்ந்து, அறமறிந்து வாழ்க்கையை வாழ்வோர்க்கு;
           கிடைக்கற்கரிய செல்வமென்று ஏதுமில்லை.
           
0463.  ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
           ஊக்கார் அறிவுடை யார்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறியும் திறமுடையோர், வருங்கால வரவையெண்ணி;
           நிகழ்காலக் கையிருப்பை, இழக்கச்செய்யும் செயல்களைச் செய்யமாட்டார்கள்.
(அது போல்...)
           மரணத்தை உணர்ந்தோர், பிற்காலத்தில் உதவுமென்று; தற்கால வாழ்க்கையை,
           இழக்கவைக்கும் சேமிப்பை ஆதரிக்கமாட்டார்கள்.

0464.  தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
           ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: இகழ்ச்சியெனும் குற்றவுணர்விற்கு அஞ்சுவோர்; விளைவைப்
           பற்றியத் தெளிவில்லாத, செயல்களைச் செய்ய முனையமாட்டார்கள்.
(அது போல்...)
           தானெனும் கர்வத்திற்கு ஐயப்படுவோர்; போதையைப் பற்றிய விழிப்புணர்வின்றி,
           புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாவதை விரும்பமாட்டார்கள்.

0465.  வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப் 
           பாத்திப் படுப்பதோ ராறு

           விழியப்பன் விளக்கம்: முறையானத் திட்டங்களை வகுக்காமல், போரை எதிர்கொள்ளுதல்;
           வளரும் பாத்தியில் விதையை விதைப்பது போல், பகைவரை வலிமைப்படுத்தும் வழியாகும்.
(அது போல்...)
           நிலையான வருமானத்தை வரையறுக்காமல், கடனை வாங்குதல்; எரியும் நெருப்பில்
           நெய்யை  வார்ப்பது போல், துன்பத்தைப் பெருக்கும் செயலாகும்.

0466.  செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க 
           செய்யாமை யானுங் கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: செய்யத் தகாதவற்றை, செய்வதால் கெடுதல் விளையும்; அதுபோல்,
           செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்யாவிட்டாலும் கெடுதல் விளையும்.
(அது போல்...)
           பருவம் அடைவதற்குள், நடைபெறும் திருமணம் நிறைவடையாது; அதுபோல்,
           முதுபருவத்தில் நடைபெறும் திருமணமும் நிறைவடையாது.

0467.  எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் 
           எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு

           விழியப்பன் விளக்கம்: எவ்வொரு செயலெனினும், ஆராய்ந்து தெரிந்த பின்னர்
           துவங்கவேண்டும்; துவங்கியபின் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது குற்றமாகும்.
(அது போல்...)
           எவ்வகை உறவினிலும், பரஸ்பர அன்பைப் பரிமாறியபின் இணையவேண்டும்;
           இணைந்தபின் பரிமாறிக் கொள்ளலாம் என்பது தவறாகும்.

0468.  ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று 
           போற்றினும் பொத்துப் படும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: முறையான முயற்சியால் துவங்கப்படாத செயல்; பலரின்
           துணையோடு செய்திடினும், முழுமடையாமல் போகும்.
(அது போல்...)
           சரியான பயிற்சியால் கற்கப்படாத கல்வி; பல்வேறு பட்டங்களைப் பெற்றிருப்பினும்,
           பயனில்லாமல் போகும்.

0469.  நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
           பண்பறிந் தாற்றாக் கடை

           விழியப்பன் விளக்கம்: அவரவரின் இயல்பானப் பண்பை உணர்ந்து, செயல்களைச்
           செய்யத் தவறினால்; நன்மைப் பயக்கும் செயல்களிலும், தவறு நேர்ந்திடும்.
(அது போல்...)
           பிறரின் சுயமான உரிமையை அறிந்து, உறவுகளை வழிநடத்தத் தவறினால்; பெரியோர்
           நிர்ணயிக்கும் உறவுகளிலும், விரிசல் உருவாகும்.

0470.  எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு 
           கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு

           விழியப்பன் விளக்கம்: தம் இயல்பு அல்லாதவற்றை, மக்கள் ஏற்கமாட்டார்கள்; எனவே,
           பிறர் இகழாத வகையில் - நம் செயல்களை உணர்ந்து வகுக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
           தம் கடமை மீறுவதை, சான்றோர் விரும்பமாட்டார்கள்; எனவே, சான்றோர் விமர்சிக்காத
           வகையில் - நம் கடமையை சரியாய் செய்யவேண்டும்.

குறள் எண்: 0470 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0470}

எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு 
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு

விழியப்பன் விளக்கம்: தம் இயல்பு அல்லாதவற்றை, மக்கள் ஏற்கமாட்டார்கள்; எனவே, பிறர் இகழாத வகையில் - நம் செயல்களை உணர்ந்து வகுக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
தம் கடமை மீறுவதை, சான்றோர் விரும்பமாட்டார்கள்; எனவே, சான்றோர் விமர்சிக்காத வகையில் - நம் கடமையை சரியாய் செய்யவேண்டும்.

ஞாயிறு, நவம்பர் 13, 2016

குறள் எண்: 0469 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0469}

நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவுறுண்டு அவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை

விழியப்பன் விளக்கம்: அவரவரின் இயல்பானப் பண்பை உணர்ந்து, செயல்களைச் செய்யத் தவறினால்; நன்மைப் பயக்கும் செயல்களிலும், தவறு நேர்ந்திடும்.
(அது போல்...)
பிறரின் சுயமான உரிமையை அறிந்து, உறவுகளை வழிநடத்தத் தவறினால்; பெரியோர் நிர்ணயிக்கும் உறவுகளிலும், விரிசல் உருவாகும்.

சனி, நவம்பர் 12, 2016

குறள் எண்: 0468 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0468}

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று 
போற்றினும் பொத்துப் படும்

விழியப்பன் விளக்கம்: முறையான முயற்சியால் துவங்கப்படாத செயல்; பலரின் துணையோடு செய்திடினும், முழுமடையாமல் போகும்.
(அது போல்...)
சரியான பயிற்சியால் கற்கப்படாத கல்வி; பல்வேறு பட்டங்களைப் பெற்றிருப்பினும், பயனில்லாமல் போகும்.

வெள்ளி, நவம்பர் 11, 2016

குறள் எண்: 0467 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0467}

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் 
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: எவ்வொரு செயலெனினும், ஆராய்ந்து தெரிந்த பின்னர் துவங்கவேண்டும்; துவங்கியபின் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது குற்றமாகும்.
(அது போல்...)
எவ்வகை உறவினிலும், பரஸ்பர அன்பைப் பரிமாறியபின் இணையவேண்டும்; இணைந்தபின் பரிமாறிக் கொள்ளலாம் என்பது தவறாகும்.

வியாழன், நவம்பர் 10, 2016

குறள் எண்: 0466 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0466}

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க 
செய்யாமை யானுங் கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: செய்யத் தகாதவற்றை, செய்வதால் கெடுதல் விளையும்; அதுபோல், செய்யவேண்டியவற்றைச் செய்யாவிட்டாலும் கெடுதல் விளையும்.
(அது போல்...)
பருவம் அடைவதற்குள், நடைபெறும் திருமணம் நிறைவடையாது; அதுபோல், முதுபருவத்தில் நடைபெறும் திருமணமும் நிறைவடையாது.

புதன், நவம்பர் 09, 2016

குறள் எண்: 0465 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)


{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0465}

வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப் 
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு

விழியப்பன் விளக்கம்: முறையானத் திட்டங்களை வகுக்காமல், போரை எதிர்கொள்ளுதல்; வளரும் பாத்தியில் விதையை விதைப்பது போல், பகைவரை வலிமைப்படுத்தும் வழியாகும்.
(அது போல்...)
நிலையான வருமானத்தை வரையறுக்காமல், கடனை வாங்குதல்; எரியும் நெருப்பில் நெய்யை  வார்ப்பது போல், துன்பத்தைப் பெருக்கும் செயலாகும். 

செவ்வாய், நவம்பர் 08, 2016

குறள் எண்: 0464 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)


{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0464}

தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: இகழ்ச்சியெனும் குற்றவுணர்விற்கு அஞ்சுவோர்; விளைவைப் பற்றியத் தெளிவில்லாத, செயல்களைச் செய்ய முனையமாட்டார்கள்.
(அது போல்...)
தானெனும் கர்வத்திற்கு ஐயப்படுவோர்; போதையைப் பற்றிய விழிப்புணர்வின்றி, புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாவதை விரும்பமாட்டார்கள்.

திங்கள், நவம்பர் 07, 2016

குறள் எண்: 0463 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)


{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0463}

ஆக்கம் கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை
ஊக்கார் அறிவுடை யார்

விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறியும் திறமுடையோர், வருங்கால வரவையெண்ணி; நிகழ்காலக் கையிருப்பை, இழக்கச்செய்யும் செயல்களைச் செய்யமாட்டார்கள்.
(அது போல்...)
மரணத்தை உணர்ந்தோர், பிற்காலத்தில் உதவுமென்று; தற்கால வாழ்க்கையை, இழக்கவைக்கும் சேமிப்பை ஆதரிக்கமாட்டார்கள்.

ஞாயிறு, நவம்பர் 06, 2016

குறள் எண்: 0462 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0462}

தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: பகுத்தறியும் சுற்றத்தாருடன் இணைந்து, ஆராய்ந்தறிந்து செயல்களைச் செய்வோர்க்கு; செயற்கரிய செயலென்று எதுவுமில்லை.
(அது போல்...)
வழிநடத்தும் முன்னோருடன் சேர்ந்து, அறமறிந்து வாழ்க்கையை வாழ்வோர்க்கு; கிடைக்கற்கரிய செல்வமென்று ஏதுமில்லை.

சனி, நவம்பர் 05, 2016

குறள் எண்: 0461 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 047 - தெரிந்து செயல்வகை; குறள் எண்: 0461}

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: செயலின் அழிவு மற்றும் ஆக்கத்தின் அடிப்படையில்; அதனால் விளையும் நன்மையையும் கணக்கிட்டு, செய்யும் செயல்களை வகுக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
சிந்தனையின் குறை மற்றும் நிறையை ஆராய்ந்து; அதனால் உருப்பெறும் படைப்பின் திறனுணர்ந்து, நிகழும் சிந்தனைகளை வலுப்படுத்தவேண்டும்.

வெள்ளி, நவம்பர் 04, 2016

அதிகாரம் 046: சிற்றினஞ்சேராமை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 046 - சிற்றினஞ்சேராமை

0451.  சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
           சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பேரின்பம் கண்ட பெரியோர், சிற்றின்பம் தேடும் சிறியோர்க்கு 
           அஞ்சுவர்; சிறியோர்களோ, அச்சிற்றின்பம் கொண்டவர்களையேச் சுற்றமாகச் சூழ்வர்.
(அது போல்...)
           விவசாயத்தை உயிரெனும் விவசாயி, விளைநிலம் அழிக்கும் வியாபாரியை எதிர்ப்பர்; 
           வியாபாரிகளோ, அந்நிலத்தை அழிப்பவர்களையேப் பங்காளியாய்ச் சேர்ப்பர்.
        
0452.  நிலத்தியல்பால் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்கு 
           இனத்தியல்ப தாகும் அறிவு

           விழியப்பன் விளக்கம்: சேரும் நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப, நீரின் தன்மை வேறுபடும்; 
           அதுபோல், சேரும் இனத்தின் இயல்புக்கேற்ப - மக்களின் அறிவு வேறுபடும்.
(அது போல்...)
           வார்க்கப்படும் அச்சின் உருவுக்கேற்ப; உலோகக்குழம்பின் பிம்பம் உருமாறும்; 
           அதுபோல், இருக்கும் சூழலின் தன்மைக்கேற்ப - ஒருவரின் குணம் மாறுபடும்.
           
0453.  மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம் 
           இன்னான் எனப்படுஞ் சொல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: ஒருவரின் உணர்ச்சி, அவரின் மனவுணர்வையொட்டி 
           இருப்பதுபோல்; ஒருவர் இவ்வகையானவர் என்பது, அவரின் சுற்றத்தையொட்டி  
           வரையறுக்கப்படும்.
(அது போல்...)
           பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள், பெற்றோர்களின் இயல்பையொட்டி அமைவதுபோல்; 
           ஆட்சியாளர் இத்தகையானவர் என்பது, அவர்களின் தொண்டர்களால் உணரப்படும்.

0454.  மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்கு 
           இனத்துள தாகும் அறிவு

           விழியப்பன் விளக்கம்: ஒருவரின் பகுத்தறிவு, அவரின் மனதைப் பிரதிபலிப்பதாய் ஒரு 
           மாயையை உருவாக்கி; அவரின் இனத்தைப் பிரதிபலிப்பதாய், உண்மை வடிவம் பெரும்.
(அது போல்...)
           சிலரின் வசதிகள், அவரின் உழைப்பால் விளைந்தது போன்ற தோற்றத்தைக் கொடுத்து; 
           பிறரின் உழைப்பால் விளைந்ததை, பின்னர் கசப்பாய் உரைக்கும்.

0455.  மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
           இனந்தூய்மை தூவா வரும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: சிந்தனையின் தூய்மை, செயல்பாடுகளின் தூய்மை -
           இவையிரண்டும்; ஒருவர் சார்ந்த, இனத்தின் தூய்மையின் தன்மையால்
           நிர்ணயிக்கப்படும்.
(அது போல்...)
           பெற்றோரின் வாய்மை, பிள்ளைகளின் வாய்மை -  இரண்டும்; அவர்கள் முன்னோர்,
           கடைப்பிடித்த வாய்மையின் வீரியத்தால் வகுக்கப்படும்.

0456.  மனந்தூயார்க் கெச்சம்நன் றாகும் இனந்தூயார்க்கு
           இல்லைநன் றாகா வினை

           விழியப்பன் விளக்கம்: தூய-மனமுடையவரின் எச்சம், நல்வழியில் பயணப்படும்; தூய-
           இனத்தவரின் செயல்கள், நன்மையைக் கொடுக்காமல் இருப்பதில்லை.
(அது போல்...)
            நற்தலைவரின் நீட்சி, நல்லாட்சியால் தொடர்ந்திடும்; நற்சிந்தனையின் செயல்வடிவம்,
            வெற்றியில் முடியாமல் இருப்பதில்லை.

0457.  மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
           எல்லாப் புகழும் தரும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: மனதின் வலிமை, உலக உயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும்;
           அதுபோல், ஒரு இனத்தின் வலிமை - எல்லாவகையான புகழுக்கு வித்திடும்.
(அது போல்...)
           விவசாயத்தின் வளர்ச்சி, நாட்டின் பொருளாதார திடத்திற்கு வித்திடும்; அதுபோல், ஒரு
           கிராமத்தின் வளர்ச்சி - வல்லரசுக்கான அடித்தளத்தை உறுதிப்படுத்தும்.

0458.  மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு 
           இனநலம் ஏமாப் புடைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: மிகுந்த மனவலிமையை உடையவர் ஆயினும்; சான்றோர்களுக்கு,
           அவர்கள் சார்ந்த இனத்தின் வலிமை - மேலும் பாதுகாப்பை அளித்திடும்.
(அது போல்...)
            உயரிய சுயவொழுக்கம் பேணுபவர் எனினும்; ஆட்சியர்க்கு, அவர் ஆளும் மக்களின்
            சுயவொழுக்கம் - கூடுதல் பலத்தைக் கொடுக்கும்.

0459.  மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும் 
           இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: மனதின் வலிமையால், ஒருவரின் பிறவிப்பயன் பெருகும்; அப்பயனும்,
           அவர் சார்ந்த இனத்தின் வலிமையால் - மென்மேலும் பல்கிப் பெருகிடும்.
(அது போல்...)
           தொழிலாளியின் உழைப்பால், நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி விரிவடையும்; அவ்வளர்ச்சியும், அவர்
           சார்ந்த சங்கத்தின் உழைப்பால் - பன்மடங்கு விரிந்து திண்ணமாகும்.

0460.  நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின் 
           அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: நல்ல இனத்திற்கு இணையான, துணை ஏதுமில்லை என்பதுபோல்;
           தீய இனத்திற்கு ஒப்பாக, துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்துவதும் ஏதுமில்லை.
(அது போல்...)
           இயற்கை உரத்திற்கு ஈடாக, மண்வளம் காப்பதேதுமில்லை என்பதுபோல்; இரசாயன
           உரத்திற்கு இணையாய், மண்வளத்தை அழிப்பதும் ஏதுமில்லை.

குறள் எண்: 0460 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 046 - சிற்றினஞ்சேராமை; குறள் எண்: 0460}

நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின் 
அல்லற் படுப்பதூஉம் இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: நல்ல இனத்திற்கு இணையான, துணை ஏதுமில்லை என்பதுபோல்; தீய இனத்திற்கு ஒப்பாக, துன்பத்திற்கு ஆட்படுத்துவதும் ஏதுமில்லை.
(அது போல்...)
இயற்கை உரத்திற்கு ஈடாக, மண்வளம் காப்பதேதுமில்லை என்பதுபோல்; இரசாயன உரத்திற்கு இணையாய், மண்வளத்தை அழிப்பதும் ஏதுமில்லை.

வியாழன், நவம்பர் 03, 2016

குறள் எண்: 0459 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 046 - சிற்றினஞ்சேராமை; குறள் எண்: 0459}

மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும் 
இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: மனதின் வலிமையால், ஒருவரின் பிறவிப்பயன் பெருகும்; அப்பயனும், அவர் சார்ந்த இனத்தின் வலிமையால் - மென்மேலும் பல்கிப் பெருகிடும்.
(அது போல்...)
தொழிலாளியின் உழைப்பால், நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி விரிவடையும்; அவ்வளர்ச்சியும், அவர் சார்ந்த சங்கத்தின் உழைப்பால் - பன்மடங்கு விரிந்து திண்ணமாகும்.

புதன், நவம்பர் 02, 2016

குறள் எண்: 0458 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 046 - சிற்றினஞ்சேராமை; குறள் எண்: 0458}

மனநலம் நன்குடைய ராயினும் சான்றோர்க்கு 
இனநலம் ஏமாப் புடைத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: மிகுந்த மனவலிமையை உடையவர் ஆயினும்; சான்றோர்களுக்கு, அவர்கள் சார்ந்த இனத்தின் வலிமை - மேலும் பாதுகாப்பை அளித்திடும்.
(அது போல்...)
உயரிய சுயவொழுக்கம் பேணுபவர் எனினும்; ஆட்சியர்க்கு, அவர் ஆளும் மக்களின் சுயவொழுக்கம் - கூடுதல் பலத்தைக் கொடுக்கும்.

செவ்வாய், நவம்பர் 01, 2016

குறள் எண்: 0457 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 046 - சிற்றினஞ்சேராமை; குறள் எண்: 0457}

மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: மனதின் வலிமை, உலக உயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும்; அதுபோல், ஒரு இனத்தின் வலிமை - எல்லாவகையான புகழுக்கு வித்திடும்.
(அது போல்...)
விவசாயத்தின் வளர்ச்சி, நாட்டின் பொருளாதார திடத்திற்கு வித்திடும்; அதுபோல், ஒரு கிராமத்தின் வளர்ச்சி - வல்லரசுக்கான அடித்தளத்தை உறுதிப்படுத்தும்.