சனி, செப்டம்பர் 16, 2017

குறள் எண்: 0776 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 09 - படையியல்; அதிகாரம்: 078 - படைச்செருக்கு; குறள் எண்: 0776}

விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: படைச்செருக்கு உடைய வீரர்கள், தம் வாழ்நாட்களைக் கணக்கிடும்போது; தம் உடம்பில் விழுப்புண் படாத நாட்கள் அனைத்தையும், இறந்த நாட்களாய் எண்ணி அவற்றைக் கழித்திடுவர்.
(அது போல்...)
தன்மானம் மிகுந்த அன்பர்கள், தம் செயல்களை மதிப்பிடும்போது; தம் சிந்தனையில் அறவொழுக்கம் கலக்காத செயல்ள் எல்லாவற்றையும், குற்றச் செயல்களாய் மதித்து அவற்றை நீக்கிடுவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக