ஞாயிறு, ஜூன் 04, 2017

குறள் எண்: 0672 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0672}

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை

விழியப்பன் விளக்கம்: தாமதித்துச் செய்யவேண்டிய வினைகளை, தாமதித்துச் செய்யவேண்டும்! தாமதமின்றி செய்யவேண்டிய வினைகளில், தாமதம் செய்யக்கூடாது!
(அது போல்...)
விலக்கி வைக்கவேண்டிய உறவுகளை, விலக்கி வைக்கவேண்டும்! விலக்காமல் பேணவேண்டிய உறவுகளை, விலக்கி வைக்கக்கூடாது!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக