வியாழன், ஜூன் 08, 2017

குறள் எண்: 0676 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 068 - வினைசெயல்வகை; குறள் எண்: 0676}

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்

விழியப்பன் விளக்கம்: வினையை துவங்கும் முன், அவ்வினை  - முடியும் விதம்/தரும் இடையூறுகள்/முடிந்தபின் அடையும் பெரும்பயன் - இவற்றை ஆராய்ந்து துவங்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
உறவில் இணையும் முன், அவ்வுறவு - தொடரும் விதம்/விதைக்கும் சிக்கல்கள்/மூலம் கிடைக்கும் பெருமகிழ்வு - இவற்றை உணர்ந்து இணையவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக