வியாழன், நவம்பர் 24, 2016

அதிகாரம் 048: வலியறிதல் (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 048 - வலியறிதல்

0471.  வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
           துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்களின் வலிமை/தன் வலிமை/எதிரியின் 
           வலிமை/துணையானோரின் வலிமை - இந்நான்கு காரணிகளையும் அளவிட்டு, 
           செயல்களைச் செய்யவேண்டும்!
(அது போல்...)
           சிந்தனையின் பலம்/மனதின் பலம்/நம்பிக்கையின் பலம்/உறவிலுள்ளோரின் பலம் - 
           இந்நான்கு காரணிகளையும் உணர்ந்து, உறவுகளை நிர்ணயிக்கவேண்டும்!
        
0472.  ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
           செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
தம் வலிமையின் இயல்பை அறிந்து, அறிந்த வண்ணம் 
           வைராக்கியமுடன் நிலைத்து செயல்படுவோர்க்கு; இயலாதது என்று எதுவுமில்லை.
(அது போல்...)
           சுய ஒழுக்கத்தின் மாண்பை உணர்ந்து, உணர்ந்த வண்ணம் உண்மையுடன் தொடர்ந்து 
           வாழ்வோர்க்கு; வேதனை என்று ஏதுமில்லை.
           
0473.  உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
           இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
தம் வலிமையை உணராமல், உணர்ச்சி உந்துதலில் செயல்களைத் 
           துவங்கி;  இடையில் விட்டொழிந்தோர் பலருண்டு.
(அது போல்...)
           தம் வருமானத்தைத் திட்டமிடாமல், அவசியச் சூழலில் கடன்களைப் பெற்று; இளமையில் 
           வாழ்விழந்தோர் பலருண்டு.

0474.  அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
           வியந்தான் விரைந்து கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
பிறருடன் இணக்கமாய் உறவாடாமல், தன் வலிமையின் அளவை 
           அறியாமல்; தன்னைத் தானே வியந்து பேசுவோர், வேகமாய் அழிவர்.
(அது போல்...)
           அணியினரிடம் முழுமையாய் விவாதிக்காமல், தன் தலைமையின் தரத்தை உணராமல்; 
           தானெனும் கர்வமுடன் செயல்படும் அணித்தலைவர்கள், விரைவில் கெடுவர்.

0475.  பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
           சால மிகுத்துப் பெயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
இலகுவான மயிலிறகே ஆயினும், வண்டியின் அச்சாணியின் 
           வலிமையை அறியாமல்; அளவுக்கதிகமாக ஏற்றினால், அச்சு முறிந்துவிடும்.
(அது போல்...)
           விலைகுறைந்த பொருட்களே ஆயினும், கையிலிருக்கும் இருப்பின் அளவை உணராமல்; 
           தொடர்ந்து செலவிட்டால், வறுமை ஆட்கொள்ளும்.

0476.  நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
           உயிர்க்கிறுதி யாகி விடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
மரத்தின் நுனிக்கொம்பில் ஏறியவர், மனித வலிமையின் 
           வரையறையை உணராமல்; மேலும் ஏறிட முயன்றால், உயிரை மாய்ப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.
(அது போல்...)
           மக்களின் உரிமைகளைத் தகர்ப்போர், உரிமை மீறலின் விளைவை அறியாமல்; 
           மென்மேலும் தகர்க்க முனைந்தால், சமுதாயப் புரட்சிக்கு வித்திடும்.

0477.  ஆற்றின் அளவறிந்து ஈக அதுபொருள்
           போற்றி வழங்கு நெறி

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
நம் பொருளீட்டும் திறத்தை உணர்ந்து, பிறர்க்குக் கொடுத்தல் 
           வேண்டும்; அதுவே பொருளைப் பாதுகாத்து, கொடையளிக்கும் நெறியாகும்.
(அது போல்...)
           நம் புரிதலின் ஆழத்தை ஆராய்ந்து, பிறர்க்குக் கற்பித்தல் வேண்டும்; அதுவே புரிதலை 
           விரிவாக்கி, கற்பிக்கும் வழியாகும்.

0478.  ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
           போகாறு அகலாக் கடை

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
வருமானத்தின் அளவு குறைந்தாலும்; செலவினங்கள் எல்லையைக் 
           கடந்து போகாத வரையில், பெரிய தீமையேதும் நேர்வதில்லை!
(அது போல்...)
           நற்சிந்தனையின் வீரியம் சிதைந்தாலும்; தீவினைகள் மனதை ஆக்கிரமித்து பரவாத 
           வரையில், அதீத அழிவேதும் நிகழ்வதில்லை!

0479.  அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
           இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: வருமானத்தின் அளவை உணர்ந்து, வாழாதவரின் வாழ்க்கை; 
           வளமாய் இருப்பது போன்ற மாயையை உருவாக்கி, பின்னர் உருவழிந்து கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
           உறவுகளின் உன்னதத்தை மதித்து, பழகாதவரின் நிலைமை; அதிகாரமாய் இருப்பது 
           போன்ற நம்பிக்கையைக் கொடுத்து, பின்னர் சுயமிழந்து முடிவடையும்.

0480.  உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
           வளவரை வல்லைக் கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
தன்னுடையக் கையிருப்பைக் கணக்கிடாமல், பிறர்க்கு உதவிக் 
           கொண்டே இருந்தால்; ஒருவரின் செல்வத்தின் அளவு, விரைவில் அழியும்.
(அது போல்...)
           தன்னுடைய குறையைக் களையாமல், பிறரை விமர்சித்துக் கொண்டே இருந்தால்; 
           ஒருவரின் சுயத்தின் தரம், வேகமாய் குறையும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக