சனி, மார்ச் 04, 2017

அதிகாரம் 058: கண்ணோட்டம் (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 058 - கண்ணோட்டம்

0571.  கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
           உண்மையான் உண்டுஇவ் வுலகு

           விழியப்பன் விளக்கம்: பொதுவாழ்வில் ஈடுபடுவோர் மத்தியில், வலிமையானப் பேரழகான;
           மனிதமெனும் கருணை இருப்பதால் தான், இவ்வுலகம் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது.
(அது போல்...)
           குடும்பத்தில் இருப்போர் மத்தியில், திண்மையான பேரன்பான; உறவெனும் உணர்வு
           இருப்பதால் தான், இல்லறம் மலர்ச்சியுடன் தொடர்கிறது.
      
0572.  கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
           உண்மை நிலக்குப் பொறை

           விழியப்பன் விளக்கம்: மனிதமெனும் கருணையத் தழுவி, இயங்குகிறது இவ்வுலக
           வாழ்வியல்; அந்த கருணை இல்லாமல் இருப்போர், பூமிக்கு தேவையற்ற சுமையாவர்.
(அது போல்...)
           பரம்பரையெனும் உறவைத் தழுவி, அமைகிறது இக்குமுகாய அடிப்படை; அந்த உறவைத்
           தகர்த்து வாழ்வோர், தலைமுறைக்கு தேவையற்ற இடைவெளியாவர்.
           
0573.  பண்என்னாம் பாடற்கு இயைபின்றேல் கண்என்னாம்
           கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பாடலின் பொருளோடு பொருந்தவில்லை எனில், இசையால் என்ன
           பயன்? கருணையின் இயல்போடு வெளிப்படவில்லை எனில், கண்ணால் என்ன பயன்?
(அது போல்...)
           ஒழுக்கத்தின் இயல்போடு பயணிக்கவில்லை எனில், சமூகத்தால் என்ன பயன்? அன்பின்
           அடிப்படையோடு வளர்க்கவில்லை எனில், பெற்றோரால் என்ன பயன்?

0574.  உளபோல் முகத்துஎவன் செய்யும் அளவினால் 
           கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அடிப்படையான அளவில் கூட, மனிதமெனும் கருணையை
           வெளிப்படுத்தாத கண்கள்; முகத்தில் இருப்பது போலிருப்பினும், அவை என்ன பயனளிக்க
           முடியும்?
(அது போல்...)
           ஆபத்தான சூழலில் கூட, வாய்மையெனும் நெறியை வலியுறுத்தாத மூளை; தலையில்
           இருப்பது போலிருப்பினும், அது என்ன பயனளிக்க முடியும்?

0575.  கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃதுஇன்றேல் 
           புண்என்று உணரப் படும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: கண்களை அலங்கரிக்கும் உண்மையான அணிகலன், மனிதமெனும்
           கருணையே ஆகும்; அக்கருணை இல்லையெனில், அவை புண்ணென்றே உணரப்படும்.
(அது போல்...)
           பிள்ளைகளை சான்றோராக்கும் சிறப்பான காரணிகள், படைத்தவரெனும் பெற்றோரே
           ஆவர்; அப்பெற்றோர் இல்லையெனில், பிள்ளைகள் அற்றோராக உணர்வர்.

0576.  மண்ணோடு இயைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடு
           இயைந்துகண் ஓடா தவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: கண்ணின் தன்மையோடு இணைந்த, மனிதமெனும் கருணையோடு
           இயங்காதோர்; மண்ணோடு இணைந்து வளராத, மரத்திற்கு ஒப்பாவர்.
(அது போல்...)
           தலைமுறையின் வளர்ச்சியோடு பிணைந்த, வம்சமெனும் சுற்றத்தோடு வாழாதோர்;
           இலக்கோடு ஒன்றி பயணிக்காத, விலங்குக்கு ஒப்பாவார்.

0577.  கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்இலர் கண்உடையார் 
           கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: மனிதமெனும் கருணை இல்லாதோர், கண்ணில்லாதவர் ஆவர்!
           கண்களை உடையோர், மனிதமெனும் கருணையின்றி இருப்பதும் சாத்தியமில்லை!
(அது போல்...)
           மழலையெனும் மகிமை உணராதோர், குழந்தையில்லாதோர் ஆவர்! குழந்தைகள்
           உடையோர், மழலையெனும் மகிமையறியாது இருத்தலும் அரிதானது!

0578.  கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு
           உரிமை உடைத்துஇவ் வுலகு

           விழியப்பன் விளக்கம்: மேற்கொண்ட பணியின் குறிக்கோள் சிதையாமல், மனிதத்தை
           வெளிப்படுத்தும் திறமையானோர்க்கு; இவ்வுலகமே, உரிமை உடையதாக மாறும்.
(அது போல்...)
           கொண்டிட்ட குடும்பத்தின் அடிப்படை அழியாமல், உரிமையைப் பரிமாறும் அன்பர்களுக்கு;
           இச்சமூகமே, பெருமை சேர்ப்பதாக அமையும்.

0579.  ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
           பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை

           விழியப்பன் விளக்கம்: எல்லாவற்றையும் தண்டிக்கும் இயல்பு உடையோரையும் பொறுத்து;
           கண்களில் மனிதமுடன் அணுகும் பண்பே உயர்வானது.
(அது போல்...)
           அனைத்தையும் விமர்சிக்கும் குணம் உடையோரையும் மதித்து; பதில்களில்
           கண்ணியமுடன் பேசும் பழக்கமே சிறந்தது.

0580.  பெயக்கண்டும் நஞ்சுஉண்டு அமைவர் நயத்தக்க
           நாகரிகம் வேண்டு பவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: போற்றத்தக்க, கண்ணோட்டமெனும் நாகரிகத்தை விரும்புவோர்;
           கொடுக்கப்படும் உணவில் நஞ்சிடப்படுவதை அறிந்தும், அதையருந்தி அவரோடு
           உறவாடுவர்.
(அது போல்...)
           மதிக்கத்தக்க, உறவெனும் ஊக்கத்தை விரும்புவோர்; பேசப்படும் விதத்தில்
           வஞ்சமிருப்பதை உணர்ந்தும், அதைக்கேட்டு உறவைத் தொடர்வர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக