வெள்ளி, மார்ச் 24, 2017

குறள் எண்: 0600 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 060 - ஊக்கமுடைமை; குறள் எண்: 0600}

உரம்ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃது இல்லார்
மரம்மக்கள் ஆதலே வேறு

விழியப்பன் விளக்கம்: ஊக்கம் உடைமையே, ஒருவருக்கு உண்மையான அறிவாகும்! அவ்வூக்கம் இல்லாதோர் மரங்களே; உருவத்தால், மக்களாய் இருப்பதே வேறுபாடு!
(அது போல்...)
வாய்மை கொண்டிருப்பதே, உறவுக்கு வலிமையான அடிப்படையாகும்! அவ்வாய்மை இல்லாதவை பகையே; சமூகத்திற்காக, உறவுகளாய் இருப்பதே வித்தியாசம்!
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக