ஞாயிறு, டிசம்பர் 04, 2016

அதிகாரம் 049: காலமறிதல் (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்

0481.  பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
           வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
வலிமையானக் கோட்டானைக், காகம் பகலில் வெல்வது போல்; 

           எதிரியை வெல்ல, அரசரும் சரியான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
(அது போல்...)
           கடுமையான மழைக்காலத்திற்கு, முன்பே திட்டமிடும் எறும்பைப் போல்; முதுமையை 
           வெல்ல, நாமும் முறையான திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும்.
        
0482.  பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
           தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
காலத்தை உணர்ந்து, காலத்தோடு இணைந்து செயல்படுவதே;   

           செயலால் கிடைக்கும் செல்வத்தை, இழக்காமல் கட்டிக்காக்கும் கயிறு ஆகும்.
(அது போல்...)
           உறவைப் புரிந்து, உறவோடுப் பிணைந்து பயணப்படுவதே; உறவால் தொடரும் சந்ததியை, 
           துண்டிக்காமல் இட்டுச்செல்லும் சங்கிலி ஆகும். 
           
0483.  அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
           காலம் அறிந்து செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
செய்யும் செயலை, தேவையான ஏற்பாடுகளுடன் காலமறிந்து 

           செய்யும் திறனுடையோர்க்கு; செயற்கரிய செயலென்று, ஏதும் இருக்கின்றதோ?
(அது போல்...)
           ஈட்டும் பொருளை, நிலையான திட்டங்களுடன் அளவறிந்து சேமிக்கும் வல்லவர்களுக்கு; 
           சமாளிக்க முடியாத, சூழலேதும் வந்திடுமோ?

0484.  ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
           கருதி இடத்தாற் செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
காலத்தை அறிந்து, தக்க சூழலில் செயலை மேற்கொண்டால்; 

           உலகையே வெல்ல நினைத்தாலும், எளிதில் நிறைவேறும்.
(அது போல்...)
           சேமிப்பை உணர்ந்து, பாதுகாப்பான வழியில் முதலீடு செய்தால்; கிரகத்தையே வாங்கிட 
           எண்ணினாலும், எளிதில் அடையலாம்.

0485.  காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
           ஞாலம் கருது பவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
உலகை ஆட்கொள்ள விரும்புவோர், அதுபற்றிய கவலை ஏதுமின்றி; 

           உரிய காலத்தை எதிர்நோக்கி, பொறுமையுடன் காத்திருப்பர்.
(அது போல்...)
           உணர்வை அடக்கியாள எண்ணுவோர், அதுகுறித்த பயம் இன்றி; தக்க பயிற்சியை  
           மேற்கொண்டு, வைராக்கியமுடன் செயல்படுவர்.

0486.  ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
           தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
மனவுறுதி கொண்டோரின் காத்திருப்பு, சண்டைக்குத் தயாராகும் 

           ஆட்டுக்கடா; பலமாய் தாக்குவதற்காக, பின்னோக்கிச் செல்வது போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
           அரசியல் பழகுவோரின் பொறுமை, வேட்டைக்குத் தயாராகும் புலி; துல்லியமாய் 
           பாய்வதற்காக, புதர்க்குள் மறைவது போன்றதாகும்.

0487.  பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து
           உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
அறிவுடையோர், தம்முடைய சினத்தை அவசரப்பட்டு 

           வெளிப்படுத்தாமல்; காலம் கைகூடும் வரை, அகத்துள் சினத்தைக் கொண்டிருப்பர்.
(அது போல்...)
           திறமுடையோர், தம்முடைய தோல்வியை உடனடியாய் அலசாமல்; மனநிலை இயல்பாகும் 
           வரை, இலக்கில் சிந்தனையைச் செலுத்துவர்.

0488.  செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை
           காணின் கிழக்காம் தலை

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
பகைவரைக் கண்டால், பகையுணர்வை வெளிப்படுத்தாமல் பொறுக்க 

           வேண்டும்; அவர்கள் அழிவைக் காணும்போது, நிலைமை நேர் எதிராகும்.
(அது போல்...)
           அநீதிக்குப் பதில், அநீதியைச் செய்யாமல் தடுக்க வேண்டும்; அநீதியின் முடிவுக்காலம் 
           வரும்போது, நீதியின் தலை நிமிர்ந்திடும்.


0489.  எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
           செய்தற் கரிய செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: 
கிடைப்பதற்கு அரிதான காலம் கிடைப்பின்; செய்வதற்கு அரிதான 

           செயல்களை, அக்கணமே செய்திடல் வேண்டும்.
(அது போல்...)
           சேர்வதற்கு அரிய குருவை சேர்ந்திடின்; கற்பதற்கு அரிதான அடிப்படைகளை, 
           தாமதமின்றிக் கற்றிடல் வேண்டும்.

0490.  கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
           குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து


           விழியப்பன் விளக்கம்: சாதகமான காலத்திற்குக் காத்திருப்பது, கொக்குக்கு இணையாக 
           இருக்கவேண்டும்;  மற்றும் சீர்மையான நேரத்தில் இறையைக் கொத்தும் அதன் 
           திறனைப்போல், செயல்களை முடிக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
           ஆபத்தான நேரத்தைக் கணிப்பது, கோழிக்கு இணையாக இருக்கவேண்டும்; மேலும் 
           சரியான நேரத்தில் குஞ்சுகளை அணைக்கும் இயல்பைப்போல், உணர்ச்சிகளை 
           அடக்கவேண்டும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக