ஞாயிறு, டிசம்பர் 04, 2016

அதிகாரம் 049: காலமறிதல் (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்

0481.  பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
           வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது

           விழியப்பன் விளக்கம்: வலிமையானக் கோட்டானைக், காகம் பகலில் வெல்வது
           போல்; எதிரியை வெல்லச், சரியான காலத்தை அரசர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
(அது போல்...)
           கடுமையான மழைக்காலத்தை, சேமிப்பால் சமாளிக்கும் எறும்பைப் போல்; முதுமையை
           வெல்ல, முறையான திட்டத்தை நாம் வகுக்க வேண்டும்.
        
0482.  பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
           தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு

           விழியப்பன் விளக்கம்: காலத்தை உணர்ந்து, அதனோடு இணைந்து செயல்படுதல்;
           அச்செயலால் கிடைக்கும் பயனை, இழக்காமல் கட்டிக்காக்கும் கயிறு ஆகும்.
(அது போல்...)
           உறவைப் புரிந்து, உறவோடுப் பிணைந்து பயணப்படுதல்; அவ்வுறவால் தொடரும்
           சந்ததியை, துண்டிக்காமல் இட்டுச்செல்லும் சங்கிலி ஆகும். 
           
0483.  அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான் 
           காலம் அறிந்து செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: செய்யும் செயலை, தேவையான ஏற்பாடுகளுடன் - காலமறிந்து 
           செய்யும் திறனுடையோர்க்கு; செயற்கரிய செயலென்று, ஏதும் இருக்கின்றதோ?
(அது போல்...)
           ஈட்டும் பொருளை, எதிர்காலத் திட்டங்களுடன் - பலனறிந்து முதலிடும் 
           வல்லவர்களுக்கு; சமாளிக்க முடியாத, சூழலேதும் வந்திடுமோ?

0484.  ஞாலம் கருதினுங் கைகூடுங் காலம் 
           கருதி இடத்தாற் செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: காலத்தை அறிந்து, தக்க சூழலில் - செயலை மேற்கொண்டால்;
           உலகையே அடைந்திட நினைத்தாலும், எளிதில் நிறைவேறும்.
(அது போல்...)
           தேவையை அறிந்து, முறையான வழியில் - முயற்சி செய்தால்; விண்ணை எட்டிட
           எண்ணினாலும், எளிதில் அடையலாம்.

0485.  காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
           ஞாலம் கருது பவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: உலகை ஆட்கொள்ள விரும்புவோர், அதுபற்றிய கவலை
           ஏதுமின்றி; உரிய காலத்தை எதிர்நோக்கி, உறுதியுடன் காத்திருப்பர்.
(அது போல்...)
           உணர்வை அடக்கியாள எண்ணுவோர், அதுபற்றி பயம் இல்லாமல்; தக்க முயற்சியைப்
           பயின்று, வைராக்கியமுடன் செயல்படுவர்.

0486.  ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் 
           தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: மனவுறுதி கொண்டோரின் அமைதி - சண்டைக்குத் தயாராகும்
           ஆட்டுக்கடா, பலமாய் தாக்குவதற்காக; பின்னோக்கிச் செல்வது போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
           அஹிம்சைப் பழகுவோரின் பொறுமை - வேட்டைக்குத் தயாராகும் புலி, சரியாய்
           பாய்வதற்காக; புதர்க்குள் மறைவது போன்றதாகும்.

0487.  பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து 
           உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அறிவுடையோர், தம்முடைய சினத்தை அவசரப்பட்டு 
           வெளிப்படுத்தாமல்; காலம் கைகூடும் வரை, அகத்துள்ளே சினத்தைக் கொண்டிருப்பர்.
(அது போல்...)
           அன்புடையோர், தம்முடைய எதிர்ப்பை உடனடியாய் தெரிவிக்காமல்; சூழ்நிலை
           சரியாகும் வரை, சிந்தனையில் எதிர்ப்பை அலசுவர்.

0488.  செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை 
           காணின் கிழக்காம் தலை

           விழியப்பன் விளக்கம்: பகைவரைக் காணும்போது, பகையுணர்வை வெளிப்படுத்தாமல்
           பொறுத்தால்; அவர்களின் அழிவுக்காலம் நெருங்கும்போது, நிலைமை நேர்-எதிராகும்.
(அது போல்...)
           அநீதியைச் சந்தித்தாலும், அநீதியைச் செய்யாமல் இருந்தால்; அநீதியின் முடிவுக்காலம்
           வரும்போது, நீதியின் தலை-நிமிர்ந்திடும்.

0489.  எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே 
           செய்தற் கரிய செயல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அடைவதற்கு அரிதான காலம் வாய்ப்பின், அக்கணமே; செய்வதற்கு
           அரிதான செயல்களைச், செய்திடல் வேண்டும்.
(அது போல்...)
           கிடைப்பதற்கு அரிய குரு கிடைத்தால், தாமதமின்றி; வாழ்வுக்குத் தேவையான
           அடிப்படையைக், கற்றிடல் வேண்டும்.

0490.  கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
           குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: கொக்குக்கு இணையாக, சாதகமான காலத்தை எதிர்நோக்கி;
           உரிய நேரத்தில், இறையைக் கொத்தும் திறனைப்போல் - செயல்களை முடிக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
           கோழிக்கு இணையாக, ஆபத்தான நேரத்தைக் கணித்து; சரியான நேரத்தில்,
           குஞ்சுகளை அரவணைக்கும் இயல்பைப்போல் - உணர்ச்சியை அடக்கவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக