வியாழன், டிசம்பர் 15, 2016

குறள் எண்: 0501 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 051 - தெரிந்து தெளிதல்; குறள் எண்: 0501}

அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்

விழியப்பன் விளக்கம்: ஒருவரின் - அறவினை/உடைமை/இன்பம்/உயிர்பயம் - இவை நான்கின் தரத்தையும் ஆய்ந்தறிந்து, அவரை மதிப்பிடுதல் வேண்டும்.
(அது போல்...)
ஓருறவின் - அடிப்படை/சாத்தியக்கூறு/தேவை/நிலையாமை - இவை நான்கு காரணிகளையும் உணர்ந்தறிந்து, அவ்வுறவில் இணைதல் வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக