புதன், டிசம்பர் 14, 2016

அதிகாரம் 050: இடனறிதல் (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்

0491.  தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
           இடங்கண்ட பின்அல் லது

           விழியப்பன் விளக்கம்: முழுமையடைய சாதகமாமான இடத்தை ஆய்ந்தறியாமல், 
           எச்செயலையும் துவங்கக்கூடாது! அச்செயலை எளிதென, இகழ்ச்சியாகவும் 
           எண்ணக்கூடாது.
(அது போல்...)
           ஒழுக்கத்தைப் பாதிக்கும் விடயத்தை ஆராயாமல், எவ்வுறவிலும் இணையக்கூடாது! 
           அவ்வுறவை இன்பமென, முக்கியமானதாகவும் கருதக்கூடாது.
        
0492.  முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம் 
           ஆக்கம் பலவுந் தரும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பகையுணர்வை வளர்த்த, வலிமையான மாவீரர்களுக்கும்;
           பாதுகாப்பான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன், பல்வகைப் பலன்களைப் பெருக்கும்.
(அது போல்...)
           ஏமாற்றத்தைச் சந்தித்த, சக்திவாய்ந்த வாக்காளர்களுக்கும்; முறையான நேரத்தில்
           எதிர்த்திடும் யுக்தி, பல்வகை மாற்றங்களை உருவாக்கும்.
           
0493.  ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
           போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: தகுதியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, தக்க பாதுகாப்புடன்
           பகைவர்களை எதிர்கொண்டால்; வலிமையற்றோரும், வலிமை கொண்டு வெல்லமுடியும்.
(அது போல்...)
           முறையான யுக்தியைக் கையாண்டு, தக்க நேர்மையுடன் தீமைகளை எதிர்த்தால்;
           அதிகாரமற்றோரும், அதிகாரம் கொண்டு சாதிக்கமுடியும்.

0494.  எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து 
           துன்னியார் துன்னிச் செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: சாதகமான இடத்தை அறிந்த தகுதியுடையோர், தகுதியான
           செயல்களைச் செய்தால்; அவரை அழிக்க எண்ணியோர், தம் எண்ணத்தை
           மாற்றிக்கொள்வர்.
(அது போல்...)
           ஆரோக்கியத்தின் பலனை உணர்ந்த நல்லோர், நன்மையான பழக்கங்களை
           மேற்கொண்டால்; அவருள் குடிகொண்டிருந்த கிருமிகள், தம் செயல்திறனை இழக்கும்.

0495.  நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
           நீங்கின் அதனைப் பிற

           விழியப்பன் விளக்கம்: ஆழமான நீரில் இருப்பின் - முதலை, எல்லா உயிர்களையும்
           வெல்லும்; நீரிலிருந்து வெளியே வந்தால் - பிற உயிர்கள், முதலையை வெல்லும்.
(அது போல்...)
           அதீதமான வசதியோடு இருப்பின் - அவர்கள், மற்றெல்லா உறவுகளையும் எள்ளுவர்;
           வசதியில் குறைபாடு ஏற்பட்டால் - மற்ற உறவுகள், அவர்களை எள்ளும்.

0496.  கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
           நாவாயும் ஓடா நிலத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: உறுதியான சக்கரங்களைக் கொண்ட, நீளமான தேரால் - கடலில்
           பாய்ந்து செல்லமுடியாது; கடலில் பாய்ந்து செல்லும் கப்பலால், நிலத்தில் உருளமுடியாது.
(அது போல்...)
           திடமான உடலைக் கொண்ட, மல்யுத்த வீரரால் - வளைந்து யோகா செய்யமுடியாது;
           வளைந்து யோகா செய்வோரால், மல்யுத்தம் செய்யமுடியாது.

0497.  அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
           எண்ணி இடத்தால் செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: எச்சம் வைக்காத உறுதியுடன், இடத்தைக் கணித்து - செயல்களைச்
           செய்தால்; அஞ்சாமை எனும் உறுதியன்றி, வேறு துணையேதும் வேண்டாம்.
(அது போல்...)
           பிரிந்து செல்லாத திடத்துடன், உரிமைகளைப் பகிர்ந்து - உறவுகளைப் பேணினால்;
           பாசம் எனும் பிணைப்பின்றி, வேறு காரணமேதும் வேண்டாம்.

0498.  சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
           ஊக்கம் அழிந்து விடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: சிறிய படையைக் கொண்டோர், திறமையனைத்தும் வெளிப்படும்
           இடத்தில் இருந்திடின்; பெரிய படையை உடையவரின், மனத்திடம் சிதைந்து விடும்.
(அது போல்...)
           வறுமையான நிலையில் இருப்போர், அறமனைத்தையும் கடைப்பிடிக்கும் உறுதியைக்
           கண்டால்; அதீத பணபலம் கொண்டோரின், பொருள்பலம் மதிப்பற்று போகும்.

0499.  சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர் 
           உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது

           விழியப்பன் விளக்கம்: நன்மையீனும் அரணும், சிறப்பீனும் படைபலனும் இல்லையெனினும்;
           சொந்த நிலத்தில், மக்களோடு இணைந்திருப்போரைத் - தாக்குதல் எளிதல்ல.
(அது போல்...)
           பரிசளிக்கும் வசதியும், பலமளிக்கும் வரலாறும் இல்லையெனினும்; பொது நலத்தில்,
           உண்மையோடு பயணிப்போரை - தடுத்தல் எளிதல்ல.

0500.  காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா 
           வேலாள் முகத்த களிறு

           விழியப்பன் விளக்கம்: வேலேந்திய வீரர்களையும் - கண்களில் அச்சமின்றி, தந்தத்தால்
           தாக்கவல்ல ஆண் யானையை; சேற்றில் கால் புதையுண்டு இருக்கும்போது, நரி கூட  
           கொன்றுவிடும்.
(அது போல்...)
           பகைகொண்ட உறவுகளையும் - உணர்வுகளில் பேதமின்றி, அன்பால் அணைக்கும்
           திட உள்ளத்தை; சூழலின் பிடியில் சிக்கி இருக்கும்போது, பொய் கூட சிதைத்துவிடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக