புதன், மே 03, 2017

குறள் எண்: 0640 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 064 - அமைச்சு; குறள் எண்: 0640}

முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பாடு இலாஅ தவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்திட்டங்களை, முறையான வகையில் வகுத்திருப்பினும்; தேவையான செயல்திறம் இல்லாத அமைச்சர்கள், முழுமையாகாத செயல்களையே செய்வர்.
(அது போல்...)
தொழில்நுட்பங்களை, பயனுள்ள வகையில் உருவாக்கியிருப்பினும்; இயல்பான சிந்தனைத்திறன் இல்லாத மனிதர்கள், தர்மமில்லாத வழியிலேயே உபயோகிப்பர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக