புதன், செப்டம்பர் 16, 2015

அரபுநாடும்! அன்னை-நாடும்!!


அரபு-நாட்டில்...
மாளிகையை மாற்றி;
விவசாயம்!

அன்னை-நாட்டில்...
விவசாயத்தை வதைத்து;
மாளிகைகள்!!

2 கருத்துகள்: