புதன், ஜூலை 20, 2016

நீ என்னவாக ஆசை?


கல்லைக் கும்பிடுவோரும் இங்குண்டு!
"காலி"யைக் கும்பிடுவோரும் இங்குண்டு!!
          - நீ என்னவாக ஆசை?

உருவத்தை நம்புவோரும் இங்குண்டு!
உயர்சக்தியை நம்புவோரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

நியாயத்தைக் கொல்பரும் இங்குண்டு!
அநியாயத்தைக் காப்பவரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

"காமராஜரை வீழ்த்தியோரும்" இங்குண்டு!
"கயவர்களை வாழ்விப்போரும்" இங்குண்டு!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

காந்தியைத் தூற்றுபவரும் இங்குண்டு!
கோட்சேயைப் போற்றுபரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

காதலில் வீழ்ந்தோரும் இங்குண்டு!
காமத்தில் விழுந்தோரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

"ஒருவருக்கு ஒருத்(தியு/தனு)ம்" இங்குண்டு!
"பலருக்கு ஒருத்(தியு/தனு)ம்" இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

"ஒருதலை"க்காக கழுத்தறுப்போரும் இங்குண்டு!
"ஒருதலை"க்காக காத்திருப்போரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

மண்ணைக் "காசாக்கு"வோரும் இங்குண்டு!
மண்ணைக் "கடவுளாக்கு"வோரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

பெண்-சிசுவைச் சிதைப்போரும் இங்குண்டு!
பெண்-நினைவைச் சுமப்போரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

மதத்தை விதைப்போரும் இங்குண்டு!
மனிதத்தை விதைப்போரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

வள்ளுவரை அரசியல்-ஆக்குவோரும் இங்குண்டு!
வள்ளுவரை அகிலப்பொது-ஆக்குவோரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

செய்து செத்து-மடிந்தோரும் இங்குண்டு!
செய்யாமல் செத்து-மடிந்தோரும் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

என்னைப் போலும்-பலர் இங்குண்டு!
அவனைப் போலும்-பலர் இங்குண்டு!!
         - நீ என்னவாக ஆசை?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக