வியாழன், பிப்ரவரி 02, 2017

அதிகாரம் 055: செங்கோன்மை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 055 - செங்கோன்மை

0541.  ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
           தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை

           விழியப்பன் விளக்கம்: நடந்ததை தீர ஆராய்ந்து, எவரிடத்திலும் எந்த சார்பின்மையும்
           இன்றி; இறையாண்மை கொண்டு, தெளிவுடன் நீதி வழங்குவதே முறையானதாகும்.
(அது போல்...)
           கொள்கையை ஆழ உணர்ந்து, ஒருவரிடமும் எந்த பகையும் இன்றி; அறத்தன்மை
           நிறைந்து, தேவையுடன் உரிமை கோருவதே போராட்டமாகும்.
      
0542.  வான்நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
           கோல்நோக்கி வாழும் குடி

           விழியப்பன் விளக்கம்: உலகிலுள்ள உயிர்களின் வாழ்விற்கு, மழை முக்கியமானது போல்;
           நாட்டிலுள்ள குடிமக்களின் வாழ்வியலுக்கு, அரசாள்பவரின் செங்கோல்
           இன்றியமையாதது.
(அது போல்...)
           உடம்பிலுள்ள உறுப்புகளின் செயல்பாட்டிற்கு, உயிரணு தேவையானது போல்; மனதிலுள்ள
           எண்ணங்களின் செயல்வடிவத்திற்கு, ஒருவரின் வைராக்கியம் அவசியமானது.
           
0543.  அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
           நின்றது மன்னவன் கோல்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பண்பில் சிறந்தோர் கற்கும் மறைநூல்களுக்கும், அவர்களின் 
           அறத்திற்கும்; அடிப்படையாய் இருப்பது, அரசாள்பவரின் செங்கோல் நிலைநாட்டும் 
           அறமே ஆகும்.
(அது போல்...)
           பொதுவாழ்வில் வென்றோர் கடைப்பிடிக்கும் கொள்கைகளுக்கும், அவர்களின்
           அன்புக்கும்; ஊக்கமாய் இருப்பது, குடும்பத்தின் உறவுகள் விதைக்கும் கருணையே
           ஆகும்.

0544.  குடிதழீஇக் கோலோச்சும் மாநில மன்னன்
           அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு

           விழியப்பன் விளக்கம்: குடிமக்களை அன்பால் தழுவி, செங்கோலை நிலைநாட்டி,
           மாநிலத்தை ஆளும் அரசரின்; பாதையைத் தழுவி, குடிமக்களும் நிலைபெறுவர்.
(அது போல்...)
           குடும்பத்தை அறத்தால் பழகி, வாய்மையைப் போதித்து, குடும்பத்தை வழிநடத்தும்
           பெற்றோரின்; இயல்பை பழகி, குடும்பத்தினரும் வழிநடப்பர்.

0545.  இயல்புளிக் கோல்ஓச்சும் மன்னவன் நாட்ட
           பெயலும் விளையுளும் தொக்கு

           விழியப்பன் விளக்கம்: செங்கோலின் இயல்புடன், அரசாங்கம் நடக்கும் மன்னரின் நாட்டில்;
           பருவ மழையின் அளவும், பயிர்களின் விளைச்சலும் - இயல்பான வகையில் ஒன்றியிருக்கும்.
(அது போல்...)
           உறவின் இயல்புடன், குடும்பம் நடக்கும் சமூகத்தின் அரணில்; அறச் செயல்களின் அளவும்,
           மனிதத்தின் ஆக்கமும் - இயல்பான முறையில் இணைந்திருக்கும்.

0546.  வேல்அன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
           கோல்அதூஉம் கோடாது எனின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அரசாட்சிக்கு வெற்றியை தருவது, வேல் இல்லை! அரசனின் 
           செங்கோலே முதற்காரணம்; மேலும், அச்செங்கோலும் சார்பில்லாமல் இருக்குமாயின்!
(அது போல்...)
           குடும்பத்திற்கு சிறப்பு சேர்ப்பது, சொத்து இல்லை! குடும்பத்தின் தன்னொழுக்கமே 
           முதன்மை; மேலும், அவ்வொழுக்கமும் குறையில்லாமல் இருப்பின்!

0547.  இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
           முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அரசாள்பவர், நாட்டைக் காப்பர்! செங்கோல் தவறாமல், நீதியை
           நிலைநாட்டும் முறை - அரசாள்பவர்களை காக்கும்.
(அது போல்...)
           போராடுவோர், உரிமையை உறுதியாக்குவர்! அறம் தவறாமல், கோரிக்கையை உரைக்கும்
           ஒழுக்கம் - போராடுவோரை உறுதியாக்கும்.

0548.  எண்பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன்
           தண்பதத்தான் தானே கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: நீதி கோருவோரை - எளிமையுடன் அணுகி ஆராய்ந்து,
           செங்கோலை செலுத்தாத அரசாள்வோர்; தாழ்மையான நிலையை அடைந்து,
           தானாகவே கெட்டழிவர்.
(அது போல்...)
           ஆதரவு தேடுவோரை - கருணையுடன் நெருங்கி மதித்து, மனிதத்தை செழிப்பிக்காத
           மனிதர்கள்; ஆதரவற்ற முதுமையை அடைந்து, சுயத்தை இழப்பர்.

0549.  குடிபுறம் காத்தோம்பிக் குற்றம் கடிதல்
           வடுஅன்று வேந்தன் தொழில்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பிறரிடமிருந்து குடிமக்களைக் காத்துப் பேணுவது போல்;
           தவறானோரைத் தண்டித்துக், குற்றங்களைக் களைவதும்  - அரசனின் தொழிலே! அது
           குற்றமல்ல!
(அது போல்...)
           கேடுகளிலிருந்து பிள்ளைகளைப் பேணி வளர்ப்பது போல்; தவறுகளைக் கண்டித்துத்,
           தீயவற்றை நீக்குவதும் - பெற்றோரின் கடமையே! அது தவறல்ல!

0550.  கொலையில் கொடியாரை வேந்துஒறுத்தல் பைங்கூழ்
           களைகட் டதனோடு நேர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: கொடியவர்களை, கொலைக்கு நிகரான தண்டனையால்
           அரசாள்பவர் தண்டிப்பது; சுற்றியிருக்கும் பசும்பயிரைக் காப்பாற்ற, களையைப் 
           பிடுங்குவதற்கு நிகராகும்.
(அது போல்...)
           ஊழல்வாதிகளை, பிணத்துக்கு இணையான ஒப்பீட்டால் பொதுமக்கள் ஒதுக்குவது;
           ஒளிந்திருக்கும் அழகை வெளிக்கொணர, தங்கத்தைச் சுடுவதற்கு ஒப்பாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக